دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طوبی ابراهیمی منش، ۱۳۹۵

بررسی فقهی احکام معاملات کودکان

تمام فقها با استناد به ادله اربعه، اتفاق نظر دارند که معاملات صغیر ممنوع است؛ همچنین زوال منع به‌واسطه بلوغ و رشد نیز مورد اتفاق فقها می‌باشد. اما درباره حکم فقهی معاملات صغیر به‌حسب اصل اولی، دو نظریه وجود دارد؛ بر اساس نظریه اول، مقتضای اصل، عدم اعتبار بلوغ است، زیرا اعتبار بلوغ از صغریات شک در شرطیت است؛ پس معامله صغیر به حکم اصل اولی صحیح است. نظریه دوم قایل به بطلان معاملات صغیر به‌حسب اصل اولی است، زیرا بر معامله فاقد شرط بلوغ، حکمی مترتب نمی‌شود. پس اصل در معاملات صغیر، عدم نقل و انتقال است. از سوی دیگر، درباره این‌که صغیر از تمام تصرفات ممنوع است یا تنها در اشیاء خطیره از معامله منع گردیده، اقوال متعددی نقل شده، که نظریه مختار این پژوهش صحت معاملات ممیز با اذن ولی می‌باشد. مراد از معاملات نیز مطلق تصرفات صغیر است که شامل تصرفات اعتباری مثل عقود و ایقاعات، و تصرفات خارجی می‌شود. روایاتی هم که از تصرفات صغیر منع کرده، شامل تصرفاتی که با اذن و نظارت ولی باشد، نمی‌شود؛ زیرا عقد اگرچه از جهت صدور و حدوث مربوط به صغیر است، اما از جهت بقا مربوط به ولیّ است. بنابر این، هر فعلی که در عرف، تصرف استقلالی حساب نشود از جانب صغیر صحیح بوده و مانعی ندارد. همچنین اگر صغیر مالی را تلف نماید ضامن است؛ زیرا اتلاف متوقف بر قصد نیست. حدیث رفع نیز اگرچه شامل صغیر می‌شود اما نسبت به ثبوت ضمانت بعد از بلوغ، ممانعتی ایجاد نمی‌کند. حال اگر در موردی، مأذون بودن صغیر در معامله به واسطه قرائن و شواهد معلوم شد، معامله با او صحیح است، و اگر خلاف آن معلوم گردد معامله با او صحیح نیست.

کلیدواژه‌ها: معاملات ، کودکان ، صغیر ، داد و ستد، صبی، بیع

M.A. Thesis:

Review Legal Provisions Transactions Children

This study attempted to trade and financial transactions of the legally minors, and using library method will be examined. All based on the evidence of the four jurists are unanimous that minor transactions are prohibited. Also banned by the maturity and growth decline is also the consensus. But jurisprudential rule of minor transactions Bhhsb first principle, there are two theories: According to the first, requirement of the principle of non-credit maturity, the maturity of the minor doubt in conditioning because credit is so minor to warrant transaction first principle is correct. The second theory considers a minor trading Bhhsb first principle is invalid, because the maturity of the transaction without condition, judgment is not applied. After the minor transactions, no transfers. On the other hand, about the microcosm of all possessions is forbidden or prohibited only in things Khtyrh of the deal, citing different ideas, that theory point of this study deals with the permission of the guardian is true; documentation of the terms of the traditions and way of life verse in the Quran Mstmrh is cutting. Minor possessions, which involves capturing the absolute meaning of transactions, such as credit contracts and unilateral obligations, and possessions off. Minor traditions that prohibits the possession, including possessions that with the permission and supervision is, however, not because of contract, although the issuance and origination of minor, but the survival of the Valley. Therefore, every act which is the norm, not the conquest of independence by the Minor's account is correct and there is no problem. Also, if a minor shall be liable for financial losses because losses on're not going to stop. Although tradition also includes minor fixes, but to guarantee stability after puberty, not obstruction. If in case of a minor in a transaction permitted by the evidence turned out, deal with him is true, and if it turns out to be contrary to deal with him is not correct

Keywords: trading, children, minors, trade