دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محبوبه ذبیحی، ۱۳۹۴

بررسی فقهی وحقوقی شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکه ای

معضل شرکت های هرمی سال هاست که دغدغه بزرگ اقتصاد وتجارت دنیا به شمار می رود. چرا که در اقصا نقاط کره خاکی از اروپا گرفته تا آسیا واقیانوسیه وافریقا،شرکتهای هرمی تحت لوای شبکه قانونی بازاریابی به فعالیت مشغولند وسالانه دهها هزارنفر رامی فریبند. به تبع این مساله سیستم قضایی، مالی کشورها نیز با به روز کردن مداوم اطلاعات خود در پی کشف ترفندها یا شیوه های مخفی شدن شرکت های هرمی در قالب شبکه های نوین بازاریابی است؛ اما تنوع وگستردگی علم بازاریابی واضافه شدن متدهای جدید که عبارت است از بازاریابی الکترونیک یا اینترنتی یا بازاریابی شبکه ای ،ریشه کن کردن این پدیده را دشوار کرده است ،چرا که با کشف هرشبکه جدید ومتلاشی کردن آن ،شبکه های جدیدتر با ترمیم ایرادهایی که باعث آشکارشدن فعالیت شرکت های هرمی می شود،شکل می گیرند. با توجه به نحوه تبلیغ این دست شرکت ها که بیشتر از حربه بازاریابی شبکه ای ویا تجارت الکترونیک استفاده می کنند برای آشنایی با نحوه کارشان بهتراست با شناختی از بازاریابی وبازاریابی شبکه ای «NET WORK MARKTING »وتجارت الکترونیک شروع کنیم وچهارچوب های آن را با هم مرور نماییم؛تا ببینیم که آیا صرف فعالیت در این بستر به منزله درست بودن وقانونی بودن این شرکت هاست؟ به علت تازگی ونوپایی این پدیده مستحدثه نسبت به دیگر عناوین ،وابزار کار این روش که بیشتر از حوزه های غیر مستقیم مثل شبکه ارتباطات مجازی استفاده می شود ومتاسفانه عدم انس وآشنایی اکثر حقوقدانان ومدیران با این حوزه در این خصوص تا قبل از سال 1384 راهکاری قابل اتکاءارائه نشده بود لیکن به علت رشد شدید این پدیده به عواملی که بحث خواهد شد ونارضایتی عده ای از مالباختگان ونیز عدم تطابق با محورهای فقهی ،قانونگذار مجبور به ارائه راه حلی بر جلوگیری بیشتر شده که متاسفانه با توسل به این راهکار نیز نتوانست تاثیر به سزایی در مبارزه با این شیوه ناصحیح تجارت ایفا کند. متاسفانه به علت کمی منابع ومقالات اعم از حقوقی وغیر حقوقی در این حوزه مجبور به مراجعه به منابع وقوانین دیگر کشورها شده که این نیز سیر کاررا مشکل تر می نمود. در بررسی ماهیت شرکت های هرمی وبازاریابی شبکه ای در این تحقیق ما سعی در تمایز دو بحث نموده وبر آن بوده ایم تا بتوانیم،ایجاد مرز وحدود معینه جایگاه این دو مقوله را بیان نماییم.نقطه نظر اول دیدگاه فقهی است وبا این سوال که آیا قواعد واصول نشأت گرفته از فقه وبه تبع آن فتاوای علماءدر این حوزه از چه منابعی منبعث شده ونظرات وفتاوای له وعلیه در این زمینه بر چه دلایلی استوار می باشد،شروع می شود. دیدگاه دوم جایگاه حقوقی این پدیده مستحدثه است که این مقوله را باید در چارچوب اصول وقواعد حقوقی بررسی نموده والنهایه بر پایه مفاهیم فوق الذکر قوانین وضع شده در این حوزه را به بحث بگذاریم وبا عنوان قواعد واصول حاکم بر این پدیده در دیگرکشورها نقاط ضعف وقوت با این عنصر نوظهور را جویا شویم.

کلیدواژه‌ها: قرارداد جعاله، قاعده لاضرر، قاعده غرر، قاعده غرور، تدلیس، بازاریابی شبکه ای،

M.A. Thesis:

Legal and Juridical study of Hierarchical organizations and network marketing

The problem of pyramid companies for years has been considered the major economy and business concern of the world. Because in every corner of the planet From Europe to Asia and Africa, pyramid companies operate under the guise of legitimate network marketing and annually lure tens of thousands of people. Following this issue the judicial, tax system of countries also continuously updates their information for discovering pyramid companies tricks or hiding ways in the form of new network marketing. But the diversity of marketing science and the addition of new methods which include e-mail marketing or Internet or network marketing , Has made it difficult to eradicate this phenomenon, Because with the discovery of any new network and crush it, Newer networks are formed with repairing faults that reveals the activity of the pyramid company , Based on promoting this kind of companies they use most of the means, network marketing or e-commerce .to understand how they work it’s better to start understanding marketing and network marketing. And review its frameworks together; to see whether spending in the context of the company is as true legal? Because of the novelty of this phenomenon compared to other topics, tools of this technique is used more indirect areas such as virtual communications network and unfortunately, most lawyers and managers lack of familiarity with the field in this regard until 1384 had not provided reliable solution. However, due to vigorous growth factors that will be discussed this phenomenon dissatisfaction with some of the victims as well as failure to comply with legal topics The legislator had to offer a solution to prevent further Which unfortunately could not resort to this solution a great impact in the fight against this incorrect trade practices act unfortunately, due to both legal and non-legal slightly resources and articles resources and rules in this area had to go to rules of other countries that it was more difficult course work In explores the nature of pyramid companies and network marketing In this study, we tried to distinguish the two discussed we intended to we express by creating a border with the specified scope of these two categories, The first is juridical point of view With the question of whether the rules and principles derived from jurisprudence and consequently the fatwas of ulama in the field of resources derived begins with comments and fatwas of the reasons for and against in this regard is based, The second legal status of these phenomena is emerging which this issue should be examined in the framework of legal rules. Finally, discuss based on the above-mentioned concepts in the field of legislation As with the rules and principles governing this phenomenon in other countries to ask strengths and weaknesses with this emerging element.

Keywords: Jualah contract, rule, rule Gharar, Rule, misrepresentation, network marketing, pyramid m