دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عبداله احمدی، ۱۳۹۵

محدودیت های حاکمیت اراده در شروط ضمن عقد نکاح

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتى است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها مى‌شود. این شروط را مى‌توان در سند رسمى ازدواج ذکر کرده و با امضاء دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به اراده طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب مى‌شوند. بر اساس فقه اسلامى و قانون مدنى ایران، ازدواج قراردادى است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتى به زن و مرد داده می‌شود. با امضاى سند ازدواج، زن برخى از حقوق مدنى و معنوى خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگى و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایى از همسر (طلاق)را از دست مى‌دهد و حقوق مادى همچون مهریه و نفقه را به دست مى‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقى ازدواج استفاده مى‌شود. براى مثال شوهر متعهد مى‌شود که جلوى سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او براى طلاق وکالت می‌دهد. این گونه شروط در صورتى که مغایر با قوانین تفسیرى مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند. در سند ازدواج امروزى در ایران، تعدادی شرط اضافى برای رفع برخى از این نابرابری‌ها چاپ شده است که شروط ضمن عقد خوانده مى‌شوند و باید امضای دو طرف پای آنها باشد تا بعداً قابل اجرا باشند. اما شرط‌های کنونى در مواردى کافى دانسته نشده‌اند و شروط ضمن عقد بیشترى نیز قابل درج در سند هستند که باید با عبارات دقیق قانونى نوشته شوند (در صورت ذکر نشدن برخى عبارات خاص حقوقى ازحیث اعتبار خارج است و نمى توان به آنها استناد کرد).

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اراده، عقد نکاح، شرط، قانون مدنى، فقه اساسى

M.A. Thesis:

Limitation of autonomy in terms of the marriage contract

Stipulation that marriage commitment in marriage, the couple agreed to enter into a marriage contract them. These terms can be mentioned in the official document and signed by both parties recognize the marriage. These terms are not mentioned in the law and the will of the parties during marriage or after they are selected. According to Islamic jurisprudence and civil law, marriage contract in which the rights and duties to men and women is different. By signing marriage, woman some civil rights such as the right to his own spiritual journey, a job, choice of domicile and residence, custody of a child and separation of spouses (divorce) loses the rights to the material, such as dowry and alimony the same arguments. Usually the stipulation to modify the legal effect of marriage. For example, the husband undertakes not to prevent travel or career woman or her to a divorce attorney. If these conditions are inconsistent with the rules of interpretation of the law are superior opposition. And in the event of a dispute should not act on the stipulation of the law, but they have no credibility if it is against the law. The marriage certificate Today in Iran, additional bet to fix some of these inequalities printed that read the terms of contract should be signed and the sides of their feet is to be implemented later.However, current conditions are not considered satisfactory cases and further stipulation be inserted in the document that should be written with careful legal terms(In terms of external validity is mentioned lack of some specific legal terms and can not be cited).

Keywords: autonomy, marriage, condition, civil law, constitutional law