دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید شجاعی، ۱۳۹۶

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ یونجه (Medicago sativa ) بر پایداری روغن سویا در طی نگه داری

برای جلوگیری از اکسیداسیون روغن ها روش های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن آنتی اکسیدان های سنتزی می باشد. اما با توجه به این که آنتی اکسیدان های سنتزی اثرات نامطلوبی هم چون اثر جهش زایی و سرطان زایی در بدن انسان دارند، لذا تحقیق و بررسی منابع آنتی اکسیدان های طبیعی به منظور جایگزین کردن ترکیبات سنتزی ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش ابتدا عصاره اتانولی برگ گیاه یونجه استخراج گردید. سپس میزان ترکیبات فنلی و قدرت مهار رادیکال های آزاد عصاره ها با روش پرکولاسیون در غلظت های 100,200,400,1000,1600ppm با آزمون فولین و DPPH مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس نتایج مشاهده گردید که غلظتppm 1600 عصاره به ترتیب نسبت به غلظت های دیگر عصاره شامل100,200,400,800,1000ppm و نمونه شاهد به دلیل داشتن مقادیر بالاتر ترکیبات آنتی اکسیدانی و فنلی از نظر فعالیت مهارکنندگی رادیکال های آزاد مؤثرتر عمل نموده و در مقایسه با آنتی اکسیدان سنتزی BHT در غلظتppm 200 نیز تأثیر بیشتری داشت. در نهایت با افزایش غلظت عصاره ها تأثیر ترکیبات فنولیک، پلی فنولیک و دیگر ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در عصاره ها در افزایش زمان پایداری روغن سویا بیشتر شد. به طوریکه تیمارهای روغن سویا حاوی عصاره با غلظت بیشتر، زمان پایداری بیشتری را در برابر اکسیداسیون از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها: آنتی اکسیدان طبیعی، روغن سویا،یونجه،پایداری اکسایشی

M.A. Thesis:

Study of the antioxidant activity of leaf extract of Medicago sativa on soybean oil stability in storage

There are several ways to prevent oxidation of oils that one of these is the addition of synthetic Antioxidants. But according to the synthetic antioxidant adverse effects such as mutagenicity and carcinogenicity in humans have, therefore, investigated the sources of natural antioxidants to replace synthetic compounds is necessary. In this study, ethanolic extract of alfalfa(medicago sativa) leaves was extracted. Then, the amount of phenolic compounds and the inhibitory power of the free radicals of the extracts were measured by percolation method at concentrations of 100,200,400,1000,1600 ppm by folin and Dpph test.Based on the result,the concentration of 1600 ppm extract was more effective than the other concentration of the extract(100,200,400,800,1000 ppm and control)due to the higher levels of antioxidant and phenolic compounds in terms of inhibitory activity of free radicals. And was also more effective in comparison with synthetic antioxidants at a concentration of 200 ppm. Finally, by increasing the concentration of the extracts, the effect of phenolic, polyphenolic and other antioxidant compounds in the extracts Became more in increasing the Stability time of soybean oil. so that Soybean oil treatments containing extracts with higher concentrations Exhibited greater stability time against oxidation.

Keywords: natural antioxidants, soya oil, medicago sativa,oxidation stability