دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فرهاد شجاعی پور، ۱۳۹۵

هموارسازی سود با مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزشیابی شرکت

همواره ارائه¬ی گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت¬ها را می¬توان به عنوان شاهدی بر پاسخگویی شرکت¬ها به فشارهای عمومی به حساب آورد اما اغلب، این پاسخگویی در گام اول به توانایی ایجاد سود مرتبط است. چرا که ماهیت شرکت کسب سود بیشتر می¬باشد. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط هموارسازی سود با مسئولیت¬پذیری اجتماعی و ارزشیابی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره-ی زمانی 7 سال، بین سال های 1387 تا 1393 می باشد. از طریق روش نمونه¬گیری حذفی سیستماتیک، تعداد 99 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و از طریق رگرسیون لجستیک و آماره ی LR و ضریب تعیین مک¬فادن فرضیه¬های تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد، بازده سهام می¬تواند به عنوان یک نقش تعدیل کننده¬، باعث کاهش ارتباط بین هموارسازی سود با افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها می شود. از طرف دیگر مشخص گردید، ارزش شرکت نیز به عنوان یک متغییر تعدیل کننده، ارتباط هموارسازی سود را با امتیاز بالاتر مسئولیت اجتماعی شرکت¬ها به سمت منفی تقویت می-نماید. در نهایت مشخص گردید، هموارسازی سود، با امتیاز پایین¬تر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط قوی¬تری از نظر افشا دارد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: هموارسازی سود، افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ارزش شرکت، بازده سهام

M.A. Thesis:

income smoothing and social responsibility and Firm Valuation

Always providing the CSR report can be used as evidence of corporate accountability to public pressure brought to account But many of these accounts is the first step related to the ability to make a profit. Because that is the nature of the company's profits. The aim of this study was to investigate the relationship between income smoothing and social responsibility and assess companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period between 2009 to 2015 is 7 years. In this research through systematic sampling, 99 companies were selected as sample and research hypotheses were examined using logistic regression and LR statistic and the coefficient of determination McFadden. The results showed that stock returns can be used as a moderator of the relationship between income smoothing by exposing the role of corporate social responsibility in order to reinforce negative. On the other hand, it was determined, as well as a variable value Moderating the relationship between income smoothing with higher rated corporate social responsibility strengthens the negative side. Finally it was, smoothing with a score lower social responsibility disclosure of listed companies in Tehran Stock Exchange has stronger links in terms of disclosure.

Keywords: Income smoothing, the disclosure of social responsibility, enterprise value, return on equity