دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مطهره حسنخانی چنارویی، ۱۳۹۴

تهیه فاکتور« IX »انعقادی مهندسی شده با پروپپتید پروترومبین

فاکتور IX یک زنجیره 55 کیلو دالتونی به شکل یک پیش آنزیم است که برای فعالیت بیولوژیکی خود نیاز به ویتامین K دارد. این فاکتور در فاز میانی آبشار انعقاد خون نقش دارد و کمبود آن موجب اختلال خونریزی غیرطبیعی به نام هموفیلی B می شود. ژن این فاکتور به طور کامل در منطقه Xq27 واقع شده و در سلول های کبدی به مقدار زیادی بیان می شود. برای مولکول های فاکتور IX تصور بر این است که پروپپتید باعث تداخل حضور کلسیم با تشکیل ساختارهای دوم و سوم دمین های القا کننده لازم از دامنه GLA مورد نیاز برای اتصال ثابت به فسفولیپیدها و یا به کوفاکتور فعال آن است. حضور پروپپتید تا حد زیادی توانایی مولکول فعال را کاهش می دهد از این رو، افرادی که دارای جهش در ژن فاکتور IX خود هستند مانع از حذف پروپپتید قبل ازترشح و نشان دادن توده خونی می شوند. بنابراین با تهیه فاکتور IX مهندسی شده با پروپپتید پروترومبین نتیجه ای که حاصل شد نشان داد که جایگزینی پروپپتید باعث افزایش انعقاد و در نتیجه بیان می شود

کلیدواژه‌ها: فاکتور 9-پروترومبین-یروپپتید-پی سی ار

M.A. Thesis:

prepation engineering coagulation factor IX with propeptid of protrombin

Factor IX is a 55 kDa chain in the form of a pre enzymes that vitamin K is needed for their biological activity. This factor plays a role in blood coagulation cascade middle phase and and a shortage of blood is that an unnatural bloodshed in the name of hemophilia B . This factor gene to Xq27 is located entirely in the region and expressed in liver cells lot. For factor IX molecule is thought that the presence of calcium Propepptid interfere with the formation of secondary and tertiary structures of the GLA domain of inducing the necessary requirements for fixed connection is active phospholipids or cofactor. Propeptid presence greatly reduces the ability of active molecules of this, people who have their factor IX gene mutation prevents the intrusion of blood are removed and drainage Propeptid before. Therefore, factor IX prepared by Propeptid prothrombin engineering results that were obtained showed that the replacement Propeptid increased coagulation and thus expressed.

Keywords: Factor IX- Protorombin-Propeptid-PCR