دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعیده حاتمی مطلق، ۱۳۹۴

رابطه بین سود سهام پرداختی، جریان‌های نقدی و رشد شرکت با استفاده از مدل معادلات همزمان

تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت تأثیر رابطه ی بین سود سهام پرداختی، جریانهای نقدی و رشد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته که در این راستا، سود سهام پرداختی و جریانهای نقدی به عنوان متغیر مستقل و از طرف دیگر متغیر سود سهام پرداختی و رشد شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. ضمناً در این تحقیق از اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت گردش دارایی و نسبت کیوتوبین به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. در این تحقیق به منظور بررسی فرضیه ها نمونه ی مشتمل بر 80 شرکت در دامنه زمانی تحقیق (1392- 1388) به صورت تصادفی انتخاب شدند و داده های مذکور از روش سیستم معادلات همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج تحقیق و آزمونهای آماری فرضیه اول در سطح خطای 5 درصد می توان گفت بین جریانهای نقد عملیاتی و سود سهام پرداختی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق بیان گر این است که رابطه معنی داری بین سود سهام پرداختی و رشد شرکت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: سود سهام پرداختی، جریانهای نقدی ناشی از عملیات، رشد فروش، اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت گردش دارایی،

M.A. Thesis:

The relationship between dividend payments٫ cash flows and growth of the company using simultaneous equations model

This study investigates the effect of the relationship between dividend payments, cash flows and firm growth was performed in Tehran Stock Exchange (TSE). In this study, dividends paid and cash flows as the independent variable and variable dividend payments and Firm growth is considered as the dependent variable. It utilizes accounting information for a sample of 80? listed Iranian firms for the period 2010 through 2015 and to analyze data and testing hypotheses through systems of simultaneous equations is used. Also in the study of firm size, leverage financial, asset turnover ratio and Tobin's Q ratio is used as control variables. According to these investigates and statistical tests of the first hypothesis, there is significant relationship between Cash flows from operating and paid Dividend. Second hypothesis test results indicate that there is no significant relationship between dividend payments and Firm growth.

Keywords: Paid Dividend, Cash flows from operation, Sales growth, Firm size, Financial Leverage, Assets turnov