دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیه عباسی سنجدکی، ۱۳۹۴

آموزه های فقه اسلامی برای زندگی سلامت محور ( در بعد عبادات )

خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) دین اسلام همواره بر اهمیت سلامتی و تندرستی تاکید دارد. قرن هااست که مسلمانان ارزش زندگی خوب ، تمیز و سالم را- بر اساس مبانی طبیعت خلقت آدمی- به رسمیت شناخته اند. سبک زندگی سلامت محور به عنوان یک پدیده چند علتی، چند بعدی، و چند دلالتی مطرح می شود. هدف این پژوهش بررسی نقش آموزه های فقهی و دینی در سبک زندگی سلامت محور در فرهنگ اسلامی با تاکید بر ابعاد عبادتی نظیر نماز ، روزه ، انفاق، نماز جماعت، توکل و دعا ، و... می باشد. ظرفیت سازی در خانواده، توانمند سازی آن و اصلاح الگوی سبک زندگی در روند دستیابی به سرمایه اجتماعی و جامعه سالم با بهره گیری از آموزه های دینی می تواند راه حل مناسبی برای تمامی مشکلات زندگی سالم در عصر حاضر محسوب شود. امکان استفاده از این دستورات و توصیه های دینی به عنوان یک عامل تأثیرگذار در اصلاح سبک زندگی فعلی مسلمانان وجود دارد. کلید واژه : زندگی سلامت محور ، عبادات ، آموزه های فقهی

کلیدواژه‌ها: کلید واژه : زندگی سلامت محور ، عبادات ، آموزه های فقهی

M.A. Thesis:

The teachings of Islamic law for the life of the well (in the prayers)

Abstract(include summary, goals, executive ways and results): Islam has always emphasized the importance of health and wellness. For centuries, Muslims value life good, clean and well recognized. Health-oriented lifestyle as a multi-causal phenomenon, multi-dimensional, multi-indication arises. This study examines the role of religious teachings, religious and health-oriented lifestyle in Islamic culture with an emphasis on worship, such as prayer, fasting , charity, prayer, faith and prayer, and more. Capacity building in the family, empowering it and modification of lifestyle and social capital in the process of achieving a healthy community by using religious teachings can be the perfect solution to all the problems of healthy life in the present day. Take advantage of the religious orders and recommendations as a factor in the current life style modification are Muslims. Keywords : Health-based, worship, religious teachings

Keywords: Keywords : Health-based, worship, religious teachings