دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: .رضا جغتایی، ۱۳۹۵

بررسی مقادیرنیترات،نیتریت وآلودگی میکروبی آبهای بطری شده درسطح شهرستان سبزوار

چکیده هدف: با توجه به عوارض خطرناک ناشی از مصرف آبهای آلوده به فلزات سنگین،نیترات، نیتریت و باکتری های مضر در بدن انسان و روی آوری جوامع امروزی به استفاده نسبتا وسیع از آبهای بطری شده بررسی و تحقیق در مورد میزان این آلودگی ها از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در این تحقیق میزان آلودگی شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی بطری شده سطح شهرستان سبزوار در فصول مختلف بررسی می شود. مواد و روشها: تعداد 10 نمونه آب آشامیدنی و معدنی در سطح شهرستان سبزوار در چهار فصل نمونه برداری شد. نیتریت و نیترات به روش فتومتری اندازه گیری گردید. آزمون های میکربی به روش کشت انجام شد. یافته ها و نتایج: در آبهای آشامیدنی بیشترین مقدار نیتریت در فصل تابستان(mg/Lit 0.0288 ) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (mg/Lit 0.02)بود ولی اثر فصول بر روی آن معنادار نبود. در مورد نیترات هر چند بیشترین مقدار در فصل بهار(mg/Lit 8.530 ) به دست آمد که کمتر از حد مجاز (mg/Lit 50)می باشد اما اثر فصول بر روی باقیمانده نیترات در آب آشامیدنی معنادار بوده است(05/0>p). در آبهای معدنی باقیمانده نیتریت، نیترات کمتر از حد مجاز استاندارد تعیین شده بود و همچنین تاثیر فصول بر روی باقیمانده آن ها معنادار نبود. بیشترین مقدار نیکل در فصل بهار (µg/Lit 60) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 10) بود و اثر فصول بر روی آن معنادار بود(05/0>p). همچنین از نظر کلی فرم واشرشیا کلی در اولین نمونه برداری که در فصل تابستان انجام گرفت سه نمونه از نظر کلی فرم مثبت شد ولی در نمونه های بعدی و در فصول بعد در هیچ یک از نمونه ها آلودگی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه: آب آشامیدنی بطری شده، آب معدنی، نیتریت، نیترات، آلودگی میکربی

M.A. Thesis:

Evaluation of nitrate٫nitrite and microbial contamination bottled water in sabzevar.

An investigation on the amount of nitrate, nitrite and microbial contamination of bottled water in the city of Sabzevar Abstract Objective: Due to the dangerous effects of consuming water contaminated with heavy metals, nitrates, nitrites and harmful bacteria in the human body, together with the increasing preference of using bottled drinking water in modern societies, investigating on the amount of chemical and microbial contamination of bottled drinking water seems extremely important. Therefore, that was put under examination in the city of Sabzevar and during different seasons. Materials and methods: Ten samples of drinking and mineral water were collected in the city of Sabzevar during the four seasons. Nitrite and nitrate were measured by photometry. Microbial tests were performed using culture method. Findings and results: The highest amount of nitrite in drinking water was obtained in summer (0.0288 mg/lit) which was more than the permissible limit (0.02 mg/lit), but the effects of the seasons were not significant. Although nitrate was the highest in the spring (8.530 mg/lit) which was less than the permissible limit (50 mg/lit), but the effects of the other seasons were meaningful (p<0.05). In remaining mineral water, nitrite and nitrate were less than the standard permissible limit and the effects of the seasons were not meaningful, too. For existence of Coliform and E.Coli, through the first sampling during summer, three of them were positive for Coliform, but in other samples and seasons, no contamination was observed. Keywords: bottled drinking water, mineral water, heavy metals, nitrite, nitrate, microbial contamination

Keywords: Keywords: bottled drinking water, mineral water, nitrite, nitrate, microbial contamina