دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدمهدی مومنی، ۱۳۹۴

ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین برخی از جمعیت‌های زنیان (Carumcopticum ) با استفاده از نشانگرهای مولکولیRAPD

چکیده این تحقیق به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین برخی از جمعیت‌ های زنیان با استفاده از نشانگرهای مولکولیRAPD صورت گرفت. نمونه های بذری از مناطق مورد بررسی شامل: گرگان، سبزوار، کرمان، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر جمع آوری شد. استخراج دی.ان.ای از نمونه‌های گیاهی با استفاده از روش دلاپورتا انجام شد و به منظور اطمینان از کیفیت مطلوب دی.ان.ای استخراج شده الکتروفورز دی.ان.ای کل استخراج شده انجام شد. در این تحقیق به کمک تکنیک واکنش زنجیرهای پلیمراز تنوع ژنتیکی بررسی شد. نتایج نشان داد که این نشانگر توانسته است که تمام ژنوتیپ های را از هم تفکیک نماید ولی بطور نسبی این کار را انجام داده است. بر اساس تجزیه کلاستر و قطع دندروگرام در ضریب تشابه(75%) ژنوتیپ های زنیان به دو گروه تقسیم گردیدند. گروه اول شامل همه ژنوتیپ ها به جز ژنوتیپ شماره یک شد و گروه دوم شامل ژنوتیپ شماره یک بود.

کلیدواژه‌ها: تنوع ژنتیکی،نشانگرهای مولکولی،رپید،زنیان

M.A. Thesis:

Evaluation ofgenetic diversity among some populations ofAjowan(Carumcopticum) using RAPD markers

Abstract This study was performed to evaluation of genetical diversity by RAPD in some Carum copticum population. Sampels were collected from Gorgan, Sabzevar, Kerman, Tehran, Esfahan, Shiraz and Bushehr. Delaporta method was applied for DNA extraction, after extraction, DNA quality was tested by electrophoresis. Results showed that RAPD marker was suitable for distinguishe of genotypes but this distinguishe was relatively. Based on cluster analysis and cutting dendrogram coefficient (75%) copticum population genotypes were divided into two groups, First group included all genotypes except 1 number and this genotype alone was in second groupe. Keywords: RAPD, Marker, Genotypes

Keywords: Genetic diversity,Molecular markers,RAPD,Carum copticum