دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: حسین کیخسروی، ۱۳۹۵

شیوه های داستان سرایی و عناصر داستانی درکوش نامه با نیم نگاهی به شاهنامه ی فردوسی

رساله¬ی حاضر، با هدف آشنایی با منظومه¬ی کوش¬نامه و عناصر داستانی آن تدوین شده است. کوش¬نامه اثر منظوم و متعلّق به اوایل قرن ششم هجری است که با تاثیر پذیری و تقلید از شاهنامه¬ی فردوسی، توسّط حکیم ایران شاه ابن ابی الخیر، سروده شده و موضوع آن سرگذشت ضد قهرمانی به نام کوشِ پیل دندان است که در دوره¬ی پادشاهی ضحّاک، مامور نابودی جمشیدیانِ آواره در سرزمین چین و ماچین تا ظهور فریدون و بعد از آن می¬گردد. بررسی کاربرد عناصر داستانی را می¬توان در داستان¬های کوش¬نامه به وضوح یافت؛ عناصری مانند: پیرنگ، شخصیت پردازی، زاویه¬ی دید، لحن، گفت و¬گو، صحنه، زمان و مکان که اگر چه برخی از آن¬ها در این منظومه کم رنگ هستند، امّا برخی دیگر به خوبی به کار رفته¬اند و این امر نشان دهنده¬ی توانایی سراینده، در توصیف شخصیت¬ها، صحنه¬ها، گفت¬و¬گوها و... است. این پژوهش به شیوه¬های داستان¬پردازی و عناصر داستانی در منظومه¬ی کوش¬نامه پرداخته و تاثیرپذیری آن را از شاهنامه¬ی فردوسی بیان می¬کند. در بررسی عناصر داستانی، به دلیل بلند بودن داستانِ کوش¬نامه، می¬توان آن را به چند داستان کوتاه تقسیم و هر داستان را جداگانه بررسی کرد. همه¬ی ویژگی¬های ادبیّات حماسی و ادبیّات داستانی را در کوش¬نامه می¬توان یافت.

کلیدواژه‌ها: کوش‌نامه، شاهنامه، کوش پیل‌دندان، عناصر داستان، داستان‌سرایی

Ph.D. Dissertation:

the way of narrative and story elements in kush nameh (koosh nameh) with a semi look to shahnameh of ferdowsi

elements of this story. Kooshname is a relic versified and belong to sixth century AH wich was written by Iran shah Ibn Abu al-Khair Hakim With influences and imitations of Ferdowsi's Shahnameh and its subject is the adventure of anti-heroes named Pil dandan Koosh. He is the agent detruction of dynasty of Jamshid who were displaced in Chin and machin land in the period of Zahhak Kingdom until advent of Fereydoon. Although the story elements are related to contemporary literature, application of story elements can be clearly found in the stories of Kooshname; Elements such as: Plan, characterization, point of view, tone, dialogue, scene, time and place that some of them are faintly in this epopee But some of them have been used well Which represents the ability of the poet to describe the characters, scenes, dialogue and etc. This study has investigated methods of narrative and story elements of Kooshname And atates its impact from Ferdowsi's Shahnameh. In investigating the elements of story, Kooshname can be divided into several short stories because it is a long story and each story is investigated separately. All the features of epic literature and fiction literature can be found in Kooshname.

Keywords: Kooshname, Shahname, Pil dandan Koosh, story elements, narrative