دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اذرایین، ۱۳۹۴

شناسایی و تبیین موارد مغایرت قانون کار جمهوری اسلامی ایران با فقه امامیه

قانون کار در هر کشوری جزء قوانین مهم به حساب می آید چرا که نقش تعیین کننده در فضای کسب و کار ایفا می‌کند. لایحه قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز پس از چندین سال کش و قوس و بحث و بررسی طولانی در مجلس شورای اسلامی (69-60) باز هم نتوانست مهر تایید شورای نگهبان را بگیرد. این شورا موارد متعددی از آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده از تایید نهایی آن علی رغم اصلاحات متعددی که مجلس انجام داد خودداری نمود. سر انجام با تصمیم رهبر کبیر انقلاب اسلامی این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آبان ماه سال 1369 به تصویب مجمع رسید. در این تحقیق سعی شده است موارد مغایرت قانون کار با شرع مبین اسلام از منظر فقه امامیه شناسایی، تبیین و تحلیل شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد قانون کار دارای 53 مورد نقص و مغایرت کلی یا جزئی با مبانی فقه امامیه است. هر چند در برخی موارد می توان با تکیه بر آراء و نظرات فقهی برخی علماء متن قانون را مغایر با شرع ندانست لکن باید اذعان نمود در اکثر موارد نقض، موضوع بصورت صریح مخالف مبانی فقهی شیعه است.

کلیدواژه‌ها: کارگر، کارفرما، روابط کار، اجیر، مستاجر

M.A. Thesis:

Identity inconsistent cases Islamic Republic of Iran Labor Law with Imami jurisprudence

Labor law in any country is considered one of the most important rules because it plays a decisive role in the business environment. Labor law of the Islamic Republic of Iran after several yearss and long discussion in parliament was approved by the negahban Council. It is against the law and constitution of the numerous cases diagnosed despite numerous reforms that gave its final approval by the parliament refused. Finally, this law is making great leader of the Islamic Revolution referred to the Expediency Council and the Assembly was adopted in November 1990. In this study, we tried the cases of violation of labor law with the Sharia of Islam from the perspective of Jurisprudence identify, explain and analyze. The results of this study showed that labor law has flaws and inconsistencies 53 Principles of Jurisprudence whole or in part is. Although in some cases it can be relying on the opinions of some scholars of fiqh law is against the law did not, however, be acknowledged that in most of the violations, the issue is explicitly opposed to the principles of Shiite jurisprudence

Keywords: Workers, employers, labor relations, recruiting, tenant