دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرتضی اسحاقیان، ۱۳۸۸

صنایع شعر و صور خیال در غزلیات جامی

غزلیات جامی شعری است روشن اما آرام و بی سرو صدا مثل جویباری که از دشت هموار می گذرد ، حرکت می کند و در بستر شناخته ی سنت های کهن راه خود را پیش می گیرد. نه از سنت های کهن سرمی تابد و نه چیز تازه‌ای پدید می آورد. صنایع شعری و صور خیال در غزلیات جامی همانند همان جویبار آرام و بی سروصدا در ادبیات وی جاری است و بسیار هنری و ظریف به کار رفته است و این انگیزه ای شد که موضوع تحقیقم را بررسی صنایع شعری و صور خیال در غزلیات جامی انتخاب کنم تا شاید بتوانم گوشه ای از هنر جامی را بر طالبان شعر و ادب آشکار گردانم. این رساله شامل چهار بخش و هر بخش چند فصل و هر فصل به چند عنوان تقسیم شده تا مطالعه و نگارش آن آسان گردد. در این نوشته شرح حال و آثار جامی، اوضاع سیاسی و اجتماعی ، بررسی لغوی غزل از فرهنگ‌های مختلف، تأثیر جامی از حافظ و مولوی، وضع شعر غزل در قرن نهم بررسی می گردد. در بخش سوم و چهارم انواع صنایع شعری و صور خیال تعریف شده و سپس شاهد مثال هایی برای هر یک از صنایع شعری و صور خیال آورده شده است.

کلیدواژه‌ها: