دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد مطیعی نژاد، ۱۴۰۱

رفتار هزینه و ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر رفتار هزینه بر ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. پدیده¬ای که در آن با افزایش حجم فروش، هزینه¬ها افزایش می¬یابد ولی با کاهش مجدد حجم فروش به صورت متناسب هزینه¬ها کاهش نمی¬یابد و برخی از هزینه¬ها در ساختار شرکت باقی می¬ماند مورد توجه خاص مدیران واقع می¬گردد و از طرفی آشفتگی بازار سهام در سالیان اخیر ، اهمیت خطر سقوط را به سرمایه گذاران نشان می¬دهد¬. با تشخیص عامل جدیدی که خطر سقوط قیمت سهام را کاهش می¬دهد ، مطالعات گذشته توسعه خواهد یافت. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 94 تا 98 انجام شد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ ¬که بین رفتار هزینه و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه¬ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. دوره تصدی مدیرعامل ارتباط بین رفتار هزینه و ریسک سقوط قیمت سهام را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز منفی و معنادار می¬باشد. هم¬چنین سرمایه¬گذاران نهادی ارتباط بین رفتار هزینه و ریسک سقوط قیمت سهام را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می¬باشد.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی؛ رفتار هزینه - ریسک سقوط قیمت سهام- حاکمیت شرکتی

M.A. Thesis:

Cost behavior and risk of stock price falls with regard to the moderating role of corporate governance

The main purpose of this study is to determine the effect of cost behavior on the risk of stock price falls with respect to the adjusting role of corporate governance in the Tehran Stock Exchange. A phenomenon in which costs increase with increasing sales volume but does not decrease proportionally with increasing sales volume and some costs remain in the company structure are of special interest to managers and on the other hand stock market turmoil in recent years, importance Shows the risk of falling to investors. Past studies will be developed by identifying a new factor that reduces the risk of falling stock prices. This research was conducted for a period of 5 years between 2013 and 2017. Sample data of the studied companies were analyzed by analyzing their availability by classifying them using Excel software and analyzing them using Ives software. The research results showed; There is a negative relationship between cost behavior and risk of falling stock prices and this relationship is also significant. The term of the CEO moderates the relationship between cost behavior and the risk of falling stock prices, and the relationship is negative and significant. Institutional investors also moderate the relationship between cost behavior and stock price risk, and the relationship is positive and significant.

Keywords: Keywords; Cost behavior - risk of falling stock prices - corporate governance