دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید امینی، ۱۳۹۰

دید گاه شاعران درباره‌ی شخصیت داستانی یوسف و زلیخا در ادب فارسی

داستان یوسف? و زلیخا از لحاظ دینی و اخلاقی اهداف و مقاصد فراوانی دارد و حامل پیام سازندگی و عبرت وپند است و چون از دل حقیقت سر بر آورده است تمامی جذّابیّت ها و علایق و تاثیراتی را که یک قصّه باید داشته باشد در نهایت اوج یکجا دارد. بازتاب داستان یوسف از دیدگاه ادبیّات بسیار ارزشمند می باشد و شاعران ونویسندگان بسیاری در آثار خود تلمیحاتی به این داستان داشته اند. حتّی برخی از شاعران بزرگ منظومه های مخصوصی را تحت عنوان یوسف و زلیخا از خود به یادگار گذاشته اند. جهت تهیّه این رساله، منظومه های بسیاری از شاعران مورد مطالعه قرار گرفته و با مراجعه به تفاسیر قرآنی، کتب منثور، مجلّات، نرم افزار ها و مراجعه به کتابخانه های مختلف و کسب فیض از حضور استادان زبان و ادبیات فارسی در سه بخش تحت عنوان دیدگاه شاعران درباره شخصیّت داستانی یوسف و زلیخا در ادب فارسی تهیّه گردیده است امید است که مورد توجّه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: