دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امین علی ابادی، ۱۴۰۰

جایگاه صندوق بین المللی پول در توسعه ی حقوق بین الملل اقتصادی

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر مدیران زن، کیفیت گزارشگری مالی بر حق¬الزحمه¬ی حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. مدیران زن به افزایش ارتباطات، بـه¬کـارگیری دیـدگاه¬هـای متنـوع و اثربخشـی در هیئت¬مدیره منجر می¬شود. مسئولیت¬پذیری زیاد زنان و حضور بهتـر آن¬هـا در جلسه¬ها در مقایسه با مردان، ممکن است رفتار و اثربخشی جلسـه¬هـا را بهبـود دهـد. براسـاس مطالعات، حضور نماینده¬ی زن در کمیته¬ی حسابرسی می¬تواند بـه اثربخشـی آن کمـک کـرده و بـه بهبود فعالیت¬های نظارتی بینجامد و به¬دنبال آن حق¬الزحمه¬ی حسابرسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در سال¬های 94 تا 98 انجام شد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛¬ بین حضور زن در هیات¬مدیره یا کمیته¬ی حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. هر چند که با توجه به خصوصیات زنان که همواره با محافظه¬کاری همراه می¬باشد، و از آن¬جا که معیار کیفیت گزارشگری مالی مدیریت سود است، لذا انتظار رابطه¬ی منفی بین این دو متغیر وجود داشت ولی شاید به دلیل ویژگی¬های خاص در بازار اوراق بهادار تهران این رابطه به¬صورت مثبت و معنادار گردید. هم¬چنین کیفیت گزارشگری مالی ارتباط بین حضور زن در هیات¬مدیره یا کمیته¬ی حسابرسی با حق¬الزحمه¬ی حسابرسی را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز منفی و معنادار می¬باشد.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی؛ مدیران زن- کیفیت گزارشگری مالی - حق‌الزحمه‌ی حسابرسی

M.A. Thesis:

he position of the International Monetary Fund in the development of international economic law

The main purpose of this study is to determine the impact of female managers, the quality of financial reporting on auditing fees in the Tehran Stock Exchange. Female managers lead to increased communication, the application of diverse perspectives and effectiveness in the board. High levels of women's responsibility and better attendance at meetings compared to men may improve the behavior and effectiveness of meetings. According to studies, the presence of a female representative on the audit committee can contribute to its effectiveness and lead to improved oversight activities, which in turn may affect audit fees. This research was conducted for a period of 5 years in the years 2015 to 2019. Sample data of the studied companies were analyzed by analyzing their availability by classifying them using Excel software and analyzing them using Ives software. The research results showed; There is a positive relationship between the presence of women in the board of directors or the audit committee and the quality of financial reporting and this relationship is also significant. Although due to the characteristics of women which is always associated with conservatism, and since the criterion for the quality of financial reporting is earnings management, so there was an expectation of a negative relationship between these two variables, but perhaps due to specific characteristics in the Tehran Stock Exchange. It became positive and significant. Also, the quality of financial reporting modulates the relationship between the presence of a woman on the board of directors or the audit committee and the audit fee, and the relationship is negative and significant.

Keywords: Keywords; Female managers - Quality of financial reporting - Audit fees