دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اسدالله یزدی نژاد، ۱۴۰۰

رابطه بین تجزیه و تحلیل شغل و عملکرد کارکنان با نقش میانجی عدالت رویه ای

چکیده هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه بین تجزیه‌ و تحلیل شغل و عملکرد کارکنان با نقش میانجی عدالت رویه‌ای می‌باشد. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها، تحقیقی پیمایشی از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه‌ی کارشناسان، سرپرستان و کارشناسان ارشد شرکت معادن سنگ آهن احیاى سپاهان در سال 1400 بودند که برابر با 150 نفر می باشند. تعداد 106 نفر از افراد جامغه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت، جمع‌آوری شد؛ همچنین به‌منظور بررسی نرمال بودن داده‌ها، از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد تجزیه‌وتحلیل شغل و عدالت رویه ای بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد. تجزیه‌وتحلیل شغل بر عدالت رویه‌ای تاثیر گذار است. همچنین تجزیه ‌و تحلیل شغل با میانجی‌گری عدالت رویه‌ای بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: تجزیه‌وتحلیل شغل، عملکرد کارکنان، عدالت، عدالت رویه‌ای

M.A. Thesis:

The relationship between job analysis and employee performance with the mediating role of procedural justice

Abstract The aim of this study was to investigate the relationship between job performance analysis and mediating the role of procedural justice. A review of the literature showed that job analysis and employees' perception of justice have a significant effect on employee performance in an organization. In this regard, the present study tries to examine the relationship between job analysis, job performance and procedural justice. This research is based on the purpose of an applied research and in terms of data collection is a descriptive survey research. Statistical population: All experts, supervisors and senior experts of Sepahan Rehabilitation Iron Ore Mines Company in 1400, which was equal to 150 people and 106 people were selected as the sample using the available sampling method. Data were collected using a questionnaire whose validity and reliability were confirmed; Kolmogorov-Smirnov test was also used to check the normality of the data. Structural equation test was used to test the hypotheses. Descriptive and inferential analyzes were performed to test the hypotheses. The results showed that job analysis has an effect on employee performance. Procedural justice affects employee empowerment. Job analysis has an impact on procedural justice. Job analysis also mediates performance through procedural justice.

Keywords: Keywords: Job Analysis, Employee Performance, Justice, Procedural Justice