دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شیرین ستایش خواه، ۱۴۰۰

رابطه ملال تحصیلی و مطلوبیت اجتماعی با کفایت اجتماعی دانش¬آموزان دختر پایه نهم سبزوار

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط ملال تحصیلی و مطلوبیت اجتماعی با کفایت اجتماعی دانش-آموزان دختر پایه نهم سبزوار در سال 1400-1399 انجام شد. مطالعه حاضر از نوع پژوهش¬های توصیفی به شیوه همبستگی و از جمله طرح¬های کاربردی می¬باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش¬آموزان دختر پایه نهم شهر سبزوار به تعداد 1914 نفر در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند، از این تعداد 320 نفر با استفاده از نمونه‌گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده¬ها از مقیاس ملال تحصیلی پکران، گوئتز و پری (2000)، پرسشنامه گرایش¬های اجتماعی مطلوب کارلو و راندال (2002) و پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنر (1990)، استفاده شد. داده¬های جمع آوری شده با استفاده از روش¬های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) با کمک نرم افزار spss ویراست 23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد رابطه¬ معناداری بین متغیرهای ملال تحصیلی و مطلوبیت اجتماعی با کفایت اجتماعی وجود ندارد. کلمات کلیدی: ملال تحصیلی، مطلوبیت اجتماعی، کفایت اجتماعی، دانش¬آموزان.

کلیدواژه‌ها: ملال تحصیلی، مطلوبیت اجتماعی، کفایت اجتماعی، دانش‌آموزان.

M.A. Thesis:

The relationship between academic boredom and social desirability with social adequacy of ninth grade female students in Sabzevar.

Abstract: The aim of this study was to investigate the relationship between academic boredom and social desirability with social adequacy of ninth grade female students in Sabzevar in 2020-2021. The present study is a descriptive correlational research and is one of the applied projects. The statistical population of the study consisted of all ninth grade female students in Sabzevar, 1914 people in the academic year 2020-2021, of which 320 people were selected as a sample using multi-stage cluster sampling. To collect data, Pekran, Goetz and Perry (2000) Academic Boredom Scale, Carlo and Randall (2002) and Flenner (1990) Social Sufficiency Questionnaire were used. The collected data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation and multivariate regression) using SPSS software version 23. The results showed that there is no significant relationship between the variables of academic boredom and social desirability with social adequacy. Key words: Academic boredom, Social desirability, Social adequacy, Students.

Keywords: Academic boredom, Social desirability, Social adequacy, Students.