دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مصطفی عظیمی پور، ۱۴۰۰

اثر بخشی آموزش دوره های مجازی بر خودشکوفایی و اشتیاق تحصیلی دانش اموزان مقطع ابتدایی شهرستان جوین در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش های مجازی بر خودشکوفایی و اشتیاق تحصیلی دانش اموزان مقطع ابتدایی شهرستان جوین در سال تحصیلی 0911-0011بود. این مطالعه از نوع مطالعات علی- مقایسه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان جوین در سال تحصیلی 0911-0011است که تعداد آنها 6605نفرمی باشد نمونه آماری به روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 9مدرسه انتخاب شد و از هر مدرسه تعداد 01دانش آموز حضوری و 01دانش آموز مجازی به صورت تصادفی ساده انتخاب شد که مجموعا 61نفر نمونه اماری این تحقیق برگزیده شد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران ( )2110مقیاس شکوفایی سلیمانی، رضایی، کیان ارثی، هژبریان وخلیلی ( .)2100داده ها با استفاده از آزمون tدو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که خودشکوفایی در بین دانشآموزانی که به روش حضوری آموزش دیدهاند نسبت به دانشآموزانی که به روش مجازی آموزش دیده اند برتری دارد و همچنین دانشآموزانی که به روش حضوری در مدارس آموزش دیده اند در مقایسه با دانشآموزانی که مجازی آموزش دیدهاند اشتیاق تحصیلی بیشتری دارند. واژگان کلیدی : آموزش های مجازی –آموزش حضوری - خودشکوفایی - اشتیاق تحصیلی

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : آموزش های مجازی –آموزش حضوری - خودشکوفایی - اشتیاق تحصیلی

M.A. Thesis:

The effectiveness of virtual courses training on self-fulfillment and academic motivation of elementary school students in the city of Joven in the academic year ۱۳۹۹-۱۴۰۰

The aim of this study was to investigate the effectiveness of virtual education on self-fulfillment and academic motivation of elementary school students in the city of Joven in the academic year 2020-2021. This study was a causalcomparative study. The statistical population of this study includes all primary school students in the city of Joven in the academic year 2020-2021, whose number is 6645 people. The statistical sample was selected by multi-stage cluster sampling of 3 schools and 10 students from each school. And 10 virtual students were randomly selected and a total of 60 statistical samples of this study were selected. For data collection, Frederick et al. (2004) Academic Achievement Scale, Soleimani, Rezaei, Kian Arsi, Hejbarian, and Khalili (2014) were used. Data were analyzed using t-test of two independent groups. The results showed that self-fulfillment among students who have been trained in person is superior to students who have been trained in a virtual way and also students who have been trained in person in schools compared to knowledge. Virtually trained students are more eager to study. Keywords: Virtual education - In-person training - Self-fulfillment - Academic enthusiasm

Keywords: Keywords: Virtual education - In-person training - Self-fulfillment - Academic enthusiasm