دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رویا خسروجردی، ۱۴۰۰

رابطه میزان تعارضات زناشویی بااحساس تنهایی واضطراب جدایی زنان شاغل دارای فرزند در شهر سبزوار

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر تعارضات زناشویی بر احساس تنهایی و اضططراب جطدایی زنطان شطاغل شطهر سطبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها توصطیفی از نطوع همبسطتگی بطود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان شاغل در ادارات دولتی شهر سبزوار در سال 0011بودند و بهطور تقریبی 3111نفر را شامل میشدند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 301نفر بهعنوان نمونطه انتخطاب و از طریطق روش نمونطهگیطری تصطادفی متناسب با حجم مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه تعارضات زناشطویی براتطی و ثنطایی (،)0379 پرسشنامه احساس تنهایی راسل و همکاران ( )0981و پرسشنامه اضطراب جدایی مانیکاواسگار و همکطاران ( )2113اسطتفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافتهها نشان داد که: تعارضات زناشویی بر احساس تنهایی و اضطراب جدایی زنان شاغل تاثیر معناداری دارد. بین تعارضات زناشطویی بطا احسطاس تنهطایی زنان شاغل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( r=1/95و .)P?1/110همچنین بین تعارضات زناشویی با اضططراب جطدایی زنان شاغل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( r=1/88و .)P?1/110بنابراین مشطاوران و روانشناسطان مطیتواننطد جهطت کاهش احساس تنهایی و اضطراب جدایی زنان شاغل به تعارضات زناشویی آنان توجه کنند. واژگان کلیدی: تعارضات زناشویی، احساس تنهایی، اضطراب جدایی، زنان شاغل شهر سبزوار

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: تعارضات زناشویی، احساس تنهایی، اضطراب جدایی، زنان شاغل شهر سبزوار

M.A. Thesis:

The Relationship Between of Marital Confiicts with loneliness And Separation Anxiety Among the Employed Women of Sabzevar City

The present study examine the impacts marital conflicts with loneliness and sepration anxity among the employed women of Sabzevar City. The method of research is descriptive and its type is correlation. The population consisted of all employed women of Sabzevar City (3000 persons) that 340 peoples were selected using on cochrane formula based. That sample was selected by probability‌proportional to size. The data was collected through marital conflicts Barati & Sanaei, loneliness by Rasel, sepration anxity by Manicavasagar et al questionnaires. For data analysis, regression analysis and Pearson correlation coefficient were used. The results showed that:1) marital conflicts impacts on the loneliness and sepration anxity. 2) There is a significant and positive relationship between the marital conflicts and loneliness (P? 0/001 R= 0/95). 3) There is a significant and positive relationship between the marital conflicts and sepration anxity (P? 0/001 R= 0/88). suggested that counselors and psychologists pay attention to marital conflicts in order to decrease loneliness and improve their sepration anxity. Keywords: Marital Conflicts, loneliness, Sepration Anxity, Employed Women of Sabzevar City.

Keywords: Keywords: Marital Conflicts, loneliness, Sepration Anxity, Employed Women of Sabzevar City.