دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عاطفه تقوی، ۱۴۰۰

بررسی فقهی حقوقی کاربرد قاعده احسان در قوانین خانواده

هدف از انجام این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی کاربرد قاعده احسان در قوانین خانواده می باشد. روش انجام این پژوهش از نوع مطالعات کتابخانه ای بوده و از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. روش گرداوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای می باشد. نتایج حاکی از آن بود که قوانین در نظام جمهوری اسلامی برپایه مبانی و منابع حقوقی تدوین شده اند. مطابق با قانون مجازات اسلامی و باتوجه به نوع جرایم و شرایط موجود در وقوع هر جرم، مجازات مشخص و معینی برای مجرم تعیین می¬گردد. از طرفی درنظام جزایی اسلام باتوجه به اهمیت و نقش والای خانواده و تاکیدات بسیار شارع بر حفظ پیوندهای خانوادگی؛ در بسیاری از جرائم در حوزه خانواده کاربرد قاعده احسان و دفع مجازات اصلی، موضوعی است که شارع و به تبع آن قانونگذار به آن اهتمام ورزیده است. به صورت کلی اگر هدف هر کدام از زوجین و اعضای خانواده رساندن خیر به طرف مقابل باشد ولو اینکه در ضمن آن لحاظ نفع خود را هم بکنند، مشمول قاعده احسان می¬شود، اما اگر داعی خیر خود شخص باشد و رساندن خیر به دیگری غیر ملحوظ و یا تبعی باشد و منجر به آسیب به شخص شود، حکم به ضمان می شود. همچنین قاعده احسان در قوانین خانواده نتایج مطلوبی برجای گذاشته است و منجر به استحکام نهاد خانواده بیش از پیش می گردد.

کلیدواژه‌ها: قاعده احسان، خانواده، استحکام خانواده، فقه، حقوق

M.A. Thesis:

Legal jurisprudence review of the application of Ehsan rule in family rules

The purpose of this study is to study the jurisprudence and law of the application of the rule of kindness in family laws. The method of this research is library studies and descriptive-analytical. The method of data collection is library studies. The results showed that the laws in the system of the Islamic Republic have been formulated based on legal principles and sources. According to the Islamic Penal Code and according to the type of crimes and the existing conditions in the occurrence of each crime, a specific punishment is determined for the offender. On the other hand, in the penal system of Islam, considering the importance and high role of the family and the very legitimate emphasis on maintaining family ties; In many crimes in the field of family, the application of the rule of kindness and the avoidance of the main punishment is an issue that the legislator and consequently the legislator has addressed. In general, if the goal of each couple and family member is to deliver good to the other party, even if they also benefit in that regard, it is subject to the rule of benevolence, but if the claimant of good is himself and delivering good to another other than Considerable or subordinate and leads to harm to the person, the sentence is guaranteed. Also, the rule of kindness in family laws has left favorable results and leads to the strengthening of the family institution more than before.

Keywords: Ehsan rule, family, family strength, jurisprudence, law