دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجتبی روئینی فرد، ۱۴۰۰

اثربخشی آموزش مهارتهای تنظیم شناختی هیجان بر باورهای غیرمنطقی و کنترل عواطف معلمان مقطع ابتدایی شهرستان اسفراین در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر بخشی آموزش مهارت های تنظیم شناختی هیجان بر باورهای غیر منطقی و کنترل عواطف انجام شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان اسفراین در سال تحصیلی1400-1399 تشکیل می‌داد. تعداد 40 نفر به عنوان نمونه پژوهش و به شیوه نمونه گیری در دسترس از این میان اعضای جامعه آماری انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل(هر گروه 20 نفر) جایگرین گردیدند . برای گرد آوری داده‌ها از مقیاس کنترل عواطف ویلیامز و همکاران (1997)و مقیاس باورهای غیر منطقی جونر (1968) استفاده شد. از هردو گروه پیش آزمون به عمل آمد سپس آموزش تنظیم هیجانی گراتز و گاندرسون (2006) در 8 جلسه 45 دقیقه ای آموزش برای گروه آزمایش اجرا شد. برای تحلیل نتایج از تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش مهارتهای تنظیم هیجان بر باورهای غیر منطقی و کنترل عواطف معلمان دوره ابتدایی موثر است. (05/0 > p). در نتیجه می‌توان با استفاده از آموزش مهارتهای تنظیم هیجان در اصلاح باورهای غیر منطقی و کنترل عواطف معلمان دوره ابتدایی استفاده نمود. کلید واژه ها: مهارت های تنظیم هیجان، باورهای غیر منطقی، کنترل عواطف

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: مهارت های تنظیم هیجان، باورهای غیر منطقی، کنترل عواطف

M.A. Thesis:

The effectiveness of cognitive emotion regulation skills training on irrational beliefs and controlling the emotions of primary school teachers in Esfarayen in the academic year ۱۳۹۹-۱۴۰۰

The aim of this study was to identify the effectiveness of cognitive emotion regulation skills training on irrational beliefs and emotion control. The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test design with unequal control group. The statistical population of this study consisted of all primary school teachers in Esfarayen in the academic year 1300-1400. Forty people were selected as the research sample and by available sampling method, members of the statistical community and then were randomly assigned to two experimental and control groups (20 people in each group). The Williams et al.'s (1997) Emotion Control Scale and the Junner Irrational Beliefs Scale (1968) were used to collect data. Pre-test was performed on both groups, then Gratz and Ganderson (2006) emotional regulation training was performed in 8 sessions of 45 minutes for the experimental group. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the results. The results showed that teaching emotion regulation skills is effective on irrational beliefs and controlling the emotions of elementary school teachers. (05/0> p). As a result, it can be used to correct irrational beliefs and control the emotions of elementary school teachers by teaching them emotion regulation skills. Keywords: emotion regulation skills, irrational beliefs, emotion control

Keywords: Keywords: emotion regulation skills, irrational beliefs, emotion control