دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زکیه سادات رباطی، ۱۴۰۰

رابطه رهبری توانمندساز و بهزیستی روانشناختی با میانجی گری اشتیاق شغلی دربین معلمان شهر جوین

هدف ازپژوهش حاضربررسی رابطه رهبری توانمندسازوبهزیستی روانشناختی بامیانجی گری اشتیاق شغلی درمعلمان شهرجوین بود.تحقیق حاضرازنظرهدف کاربردی،ازنظرنحوه گردآوری داده هاتوصیفی–همبستگی وبه طور مشخص مبتنی برمدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM ) بود. جامعه آماری موردنظر دراین تحقیق رامعلمان آموزش و پرورش شهرجوین درسال تحصیلی99-1398 به تعداد 283 نفر تشکیل دادند؛ که بااستفاده ازجدول کرجسی و مورگان تعداد 163 نفربه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارپژوهش شامل پرسشنامه استاندارد رهبری توانمندساز (آماندنسن ومارتینسن، ??14)، پرسشنامه اشتیاق شغلی (شوفلی وبیکر، 2006)، و مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه 18 سوالی)بود. داده هابااستفاده ازآزمون ضریب همبستگی ومعادلات ساختاری وتحلیل مسیرباکمک نرم افزار SPSS23 و AMOS-9 تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان دادکه: بین رهبری توانمندساز وبهزیستی روان شناختی با میانجی گری اشتیاق شغلی معلمان شهرجوین رابطه وجوددارد. بین رهبری توانمندسازو بهزیستی روان شناختی معلمان شهرجوین رابطه وجوددارد.بین رهبری توانمندساز و اشتیاق شغلی معلمان شهر جوین رابطه وجود دارد. بین اشتیاق شغلی و بهزیستی روان شناختی معلمان شهر جوین رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی : رهبری توانمندساز، بهزیستی روانشناختی، اشتیاق شغلی

M.A. Thesis:

The Relationship between Empowering Leadership and Psychological well being with the Mediating Role of job engagement among the Teacher of Jovean city

The aim of this study was to investigate the relationship between empowering leadership and psychological well-being with mediation of job motivation in teachers in Joven.The present study was descriptive-correlational in terms of applied purpose، descriptive-correlational data collection، and specifically based on structural equation modeling (SEM).The statistical population in this study consisted of 283 education teachers in the city of Joven in the academic year 2019-2020; Using Krejcie and Morgan table، the sample was obtained from 163 people and were analyzed by simple random sampling.The resea rch instruments included the Standard Empowerment Leadership Questionnaire (Amandensen and Martinson، 2014)، the Job Enthusiasm Questionnaire (Shuffle and Baker، 2006)، and the Reef Psychological Well-Being Scale (18-item short form).Data were analyzed using correlation coefficient and structural equations and path analysis using SPSS23 and AMOS-9 software.The results showed that: There is a relationship between empowering leadership and psychological well-being mediated by job motivation of teachers in Joven. There is a relationship between empowering leadership and psychological well-being of teachers in Joven. There is a relationship between empowering leadership and job motivation of teachers in Joven. There is a relationship between job motivation and psychological well-being of teachers in Joven.

Keywords: Keywords: Empowering leadership، psychological well-being، job passion.