دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: کاظم نقی زاده، ۱۳۹۹

اثر تعدیلی تقسیم سود بر آگاهی بخشی سود و بازده سهام

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر اثر تعدیلی تقسیم سود بر آگاهی بخشی سود و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های مختلف برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش¬بینی سودهای آینده و ریسک¬های مربوط به آن و هم¬چنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می¬کنند، سودهای جاری و گذشته¬ی شرکت است. سود گزارش¬شده¬ی شرکت¬ها به ‌عنوان یکی از معیارهای مهم تصمیم¬گیری و از مهم¬ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می¬شود که همواره مورد استفاده‌ی طیف وسیعی از استفاده¬کنندگان قرار می¬گیرد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در سال¬های 93 تا 97 انجام شد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛¬ بین آگاهی بخشی سود و بازده سهام رابطه¬ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. معیار آگاهی¬بخشی سود در این پژوهش سود هر سهم می¬باشد، هر چند که انتظار رابطه¬ی مثبت می¬رفت ولی به دلیل شرایط سرمایه-گذاران در بورس اوراق بهادار تهران که عموما از روی آگاهی سرمایه¬گذاری نمی¬نمایند و تحت تاثیر موج حاکم بر بازار قرار می¬گیرند و فرضیه¬ی ناآگاهی سرمایه¬گذاران خرد را تقویت می¬نمایند. هم¬چنین سیاست تقسیم سود ارتباط بین آگاهی بخشی سود و بازده سهام را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می¬باشد.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی؛ تقسیم سود - آگاهی بخشی سود - بازده سهام

M.A. Thesis:

The moderating effect of Dividend Policy on earnings efectiveness and stock returns

The main purpose of this study is to determine the effect of adjusting the dividend on earnings awareness and stock returns on the Tehran Stock Exchange. One of the important criteria that different groups use to estimate the company's profitability, predict future profits and related risks, as well as evaluate the performance of management, is the current and past profits of the company. The reported profit of companies is considered as one of the most important decision-making criteria and one of the most important criteria for evaluating the performance and determining the value of the enterprise, which is always used by a wide range of users. This research was conducted for a period of 5 years in the years 93 to 97. Sample data of the studied companies were analyzed by analyzing their availability by classifying them using Excel software and analyzing them using Ives software. The research results showed; There is a negative relationship between earnings awareness and stock returns and this relationship is also significant. The criterion of earnings awareness in this study is earnings per share, although a positive relationship was expected, but due to the conditions of investors in the Tehran Stock Exchange who generally do not invest consciously and are affected by the prevailing market wave and the hypothesis of ignorance of small investors. They strengthen. Dividend policy also moderates the relationship between earnings awareness and stock returns, and the relationship is positive and meaningful.

Keywords: Keywords; Dividends - Profit Awareness - Stock Returns