دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه دلبری، ۱۳۹۹

ارزیابی تاثیر افشای داوطلبانه مسئولیت پذیری اجتماعی بر محیط سازمانی و تقاضای حسابرسی مستقل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق ارزیابی تأثیر افشای داوطلبانه مسئولیت پذیری اجتماعی بر محیط سازمانی و تقاضای حسابرسی مستقل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های بورس اوراق و بهادار تهران می باشند، که تعداد 104 شرکت طی قلمرو زمانی از ابتدای سال 1391 تا انتهای سال 1397 به مدت 7 سال با دارا بودن شرایط لازم انتخاب شدند. در این پژوهش برای آزمون فرضیه¬ها از مدل داده های تابلویی استفاده گردید. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش، روش داده‌های ترکیبی بوده که برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نرم افزار Eviews7 بهره گرفته ‌شده است. نتایج نشان داد شرکتهایی که افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی را انجام می دهند ، بیشتر از شرکتهایی که مسئولیت اجتماعی را فاش نمی کنند ، تقاضای حسابرس مستقل دارند. همچنین

کلیدواژه‌ها: افشای داوطلبانه مسئولیت پذیری اجتماعی ،محیط سازمانی ، تقاضای حسابرسی مستقل

M.A. Thesis:

Voluntary CSR disclosure٫ institutional environment٫ and independent audit demand Companies Listed in Tehran Stock Exchange

This study evaluates the effect of voluntary disclosure of social responsibility on the organizational environment and the requirement of independent audit of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the study is Tehran Stock Exchange companies, in which 104 companies were selected during the time period from the beginning of 1391 to the end of 1397 for 7 years with the necessary conditions. In this study, panel data model was used to test the hypotheses. The statistical method used in this study is the combined data method that was used to analyze the data of Eviews7 software. The results showed that companies that voluntarily disclose social responsibility are more likely to require an independent auditor than companies that do not disclose social responsibility. Companies that voluntarily disclose social responsibility also pay higher audits.

Keywords: Voluntary disclosure of social responsibility, Organizational environment, Independent audit request