دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حامد حکم ابادی، ۱۳۹۹

رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی باسلامت سازمانی معلمان متوسطه مدارس جوین با نقش میانجی اعتمادسازمانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی باسلامت سازمانی و نقش میانجی اعتماد سازمانی معلمان مدارس جوین صورت گرفته است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی بوده و روش اجرای آن پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه جوین حجم نمونه به تعداد 180 نفر می باشد که از این میان به روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق جدول مورگان 142 انتخاب و پرسشنامه بین آنها پخش گردید. از سه پرسشنامه برای ابزار سنجی پژوهش استفاده گردید. پرسشنامه مسوولیت¬پذیری گاف- پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن و پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی. در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه‌های آماری فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده می شود و دراستنباطی آزمون نرمالیتی، همبستگی و معادلات ساختاری استفاده می شود. نتایج با نرم افزار spss نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد. همانطور که نمودارها نشان دادند با توجه به اینکه ضریب مسئولیت¬پذیری در حالت معناداری (02/3) به دست آمده است، نشان می¬دهد که دارای اثر مستقیم بر سلامت سازمانی است و همچنین ضریب متغیر میانجی اعتماد سازمانی، در حالت معناداری (89/3 *36/2 برابر 20/9 به دست آمده است) که نشان می¬دهد بر سلامت سازمانی اثر مثبت و غیرمستقیم دارد لذا فرضیه اصلی پژوهش تایید می¬گردد و نتیجه می¬گیریم بین مسئولیت-پذیری و سلامت سازمانی با میانجی¬گری اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پذیری اجتماعی، سلامت سازمانی، معلمان متوسطه مدارس جوین، اعتمادسازمانی

M.A. Thesis:

The Relationship between Social Responsibility and Organizational Health of Young School Teachers The Role of Organizational Trust

The aim of this study was to investigate the relationship between social responsibility and organizational health and the mediating role of organizational trust of Joven school teachers. The research is a descriptive-correlational research and its method is survey. The statistical population includes all secondary school teachers in Joven. The sample size is 180 people, of which 142 were selected by simple random sampling method and a questionnaire was distributed among them according to Morgan table. Three questionnaires were used for research tools. Gaffe Responsibility Questionnaire - Hui and Fieldman Organizational Health Questionnaire and Standard Organizational Trust Questionnaire. At the level of descriptive statistics, the statistical characteristics of frequency, percentage, mean and standard deviation are used, and in inferentiality, the test of normality, correlation and structural equations are used. The results were analyzed with SPSS software version 20. As the diagrams show, considering that the coefficient of responsibility has been obtained in a significant state (3.02), it shows that it has a direct effect on organizational health and also the coefficient of mediation of organizational trust, in a significant state ( 2.36 36 3.89 equals 9.20) which shows that it has a positive and indirect effect on organizational health, so the main hypothesis of the research is confirmed and we conclude between responsibility and organizational health with There is a relationship between mediating organizational trust.

Keywords: Social Responsibility, Organizational Health, Secondary School Teachers, Organizational Trust