دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حبیب اله میمری، ۱۳۹۹

رابطه بین سبک های یادگیری با اشتیاق تحصیلی و نقش میانجی اداراک از محیط در دانش آموزان ابتدایی شهرستان جوین

پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با اشتیاق تحصیلی و نقش میانجی اداراک از محیط در دانش آموزان ابتدایی شهرستان جوین نگاشته شد. با توجه به اینکه این پژوهش رابطه بین رابطه بین سبک های یادگیری، اشتیاق تحصیلی و نقش میانجی اداراک از محیط را مورد مطالعه قرار میدهد، بنابراین از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بوده و روش اجرای آن پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان ابتدایی – شهرستان جوین حجم جامعه دانش آموزان دختر و پسر به تعداد 286 نفر می باشد که از این میان به روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق جدول مورگان 162 انتخاب و پرسشنامه بین آنها پخش گردید. از سه پرسشنامه استاندارد برای ابزار گردآوری دادهها استفاده گردید.)پرسشنامه سبک های یادگیری وارک ) 2002 ( پرسشنامه - اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد و پاریس ) ???? ( پرسشنامهی ادراک از ساختار کلاس درس بلک - - برن) 1228 (( تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصههای آماری فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده می شود و دراستنباطی آزمون نرمالیتی، همبستگی و معادلات ساختاری استفاده می شود. نتایج با نرم افزار spss نسخه 20 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد سبک یادگیری بر اشتیاق تحصیلی اثر دارد ولی متغیر ادراک از محیط تاثیر سبک یادگیری بر اشتیاق تحصیلی را میانجیگری نمی- کند. همچنین بین سبک های یادگیری و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان جوین ارتباط معناداری وجود دارد . بین سبک های یادگیری و اداراک از محیط در دانش آموزان ابتدایی شهرستان جوین ارتباط معناداری وجود دارد و بین اداراک از محیط و اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان ابتدایی شهرستان جوین ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: سبک های یادگیری، اشتیاق تحصیلی، اداراک از محیط، دانش آموزان ابتدایی شهرستان جوین

M.A. Thesis:

The Relationship between Learning Styles with Academic Passion and the Mediating Role of Perceptions of the Environment In the elementary students of the city of Jovein

The aim of this study was to investigate the relationship between learning styles and academic motivation and the mediating role of perception of the environment in primary school students in Joven. Due to the fact that this study studies the relationship between the relationship between learning styles, academic motivation and the mediating role of perception of the environment, so it is a descriptive-correlational research and its implementation is a survey. The statistical population includes primary school students in Joven city. The population of male and female students is 286. Of these, 162 were selected by simple random sampling method and a questionnaire was distributed among them according to Morgan table. Three standard questionnaires were used for data collection tools (Wark Learning Styles Questionnaire (2009) - Fredericks, Bloomfield and Paris (2004) Academic Enthusiasm Questionnaire - Blackburn Classroom Structure Perception Questionnaire (1998)). Data analysis is used at the level of descriptive statistics using the statistical characteristics of frequency, percentage, mean and standard deviation, and in inferentiality tests of normality, correlation and structural equations are used. The results were analyzed with SPSS software version 20. The results show that learning style has an effect on academic motivation, but the variable of perception of the environment does not mediate the effect of learning style on academic motivation. There is also a significant relationship between learning styles and academic motivation of elementary students in Joven city. There is a significant relationship between learning styles and perception of the environment in elementary students of Joven city and there is a significant relationship between perception of environment and academic motivation in elementary students of Joven city.

Keywords: Keywords: Learning Styles, Academic Enthusiasm, Perception of the Environment, Elementary Students of Joven County