دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فرزانه عباسی، ۱۳۹۹

رابطه خودکارآمدی معلمان و خودراهبری در یادگیری با نقش تعدیل گری خلاقیت دانش آموزان مدارس دخترانه دوره ی دوم مقطع ابتدایی شهرسبزوار سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

هدف از انجام پژوهش حاضر، پیدا کردن رابطه ی خود کارآمدی معلمان با راهبری در یادگیری با نقش تعدیل گری خلاقیت دانش آموزان نوبت دوم مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار است .در خصوص جامعه آماری در این پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین 76 مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه تعداد 44 مدرسه دخترانه و تعداد 300 آموزگار و 4000 دانش آموز طبق جدول نمونه گیری مورگان تعداد 169 آموزگار و 351 دانش آموز به عنوان نمونه ی پژوهش مورد نظر انتخاب گردیدند.در این پژوهش برای تحلیل داده ها از spss و amosاستفاده شده که یافته ها نشان داد که بین دانش محتوایی تربیتی معلمان و خودراهبری در یادگیری با نقش تعدیل گری خلاقیت دانش آموزان ،رابطه وجود دارد همچنین بین خودکارآمدی و خودراهبری دانش آموزان در یادگیری رابطه وجود دارد و نیز بین خودکارآمدی معلمان و راهبری در یادگیری دانش آموزان رابطه وجود دارد و همچنین بین خلاقیت دانش آموزان و خودراهبری دانش آموزان در یادگیری رابطه وجود دارد .

کلیدواژه‌ها: خود کارآمدی ، خلاقیت، معلمان ، برنامه درسی، خود راهبری

M.A. Thesis:

The relationship between teachers' self-efficacy and self-direction in learning with the role of adjusting the creativity of female school students in the second year of Sabzevar elementary school in the academic year of ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹

The purpose of this study is to find the relationship between teachers' self-efficacy and leadership in learning with the role of moderating the creativity of second grade elementary school students in Sabzevar. Regarding the statistical population in this study by cluster random sampling method from 76 schools Girls' and boys' elementary schools: 44 girls' schools, 300 teachers and 4000 students, 169 teachers and 351 students were selected as the sample according to Morgan sampling table. In this study, SPSS and AMOS were used to analyze the data. The findings showed that there is a relationship between teachers' educational content knowledge and self-direction in learning with the moderating role of students' creativity. There is also a relationship between self-efficacy and students' self-direction in learning and also between teachers' self-efficacy and leadership in students' learning. There is also a relationship between students 'creativity and students' self-direction in learning.

Keywords: Self-efficacy, creativity, teachers, curriculum