دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رکسانه شاد، ۱۳۹۹

اثربخشی آموزش همیارانه مبتنی بر رایانه بر پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهر مشهد سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش همیارانه مبتنی بر رایانه بر پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان بود. روش این پژوهش به شیوه¬ی نیمه آزمایشی با طرح پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 99-1398 بود. که از بین آن¬ها 30 نفر با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر) و گروه کنترل (15نفر) جای داده شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش آموزش همیارانه مبتنی بر رایانه را طی 8 جلسه دریافت نمودند. برای جمع¬آوری داده¬ها از آزمون معلم ساخته پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه¬ی انگیزش تحصیلی استفاده شد. داده¬ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نمرات پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی افراد شرکت¬کننده در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به صورت معناداری افزایش یافته بود.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه‌ها: آموزش همیارانه مبتنی بر رایانه، پیشرفت تحصیلی، انگیزش تحصیلی، دانش آموزان

M.A. Thesis:

The Effectiveness of teaching math with computer supported collaborative learning on academic achievement and academic motivation in second-grade students of Mashhad during 1398-99 academic year

purpose of this study was to investigate The Effectiveness of teaching math with computer supported collaborative learning on academic achievement and academic motivation of students. The method of this research was a Quasi-experimental design with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study included all students studying in the primary school of Mashhad in the academic year of 2019-2020. Wich 30 of them Were placed using available sampling method and were matching assigned to experimental group (15) and control group (15). Participants of the experimental group received 8-sessions of teaching math with computer supported collaborative learning . To collect the data, a teacher-made test of academic achievement and a questionnaire of academic motivation were used Data were analyzed using covariance statistical method. The results showed that the academic achievement and academic motivation of the subjects in the experimental group was significantly increased compared to the control group.

Keywords: Keywords: teaching math with computer supported collaborative learning, academic achievement, academ