دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی صمیم پور، ۱۳۹۹

رهبری اخلاقی و قلدری سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی

چکیده پایان نامه (شامل: خلاصه، اهداف روش¬های اجرا و نتایج به دست آمده) هدف این پژوهش، تعیین رابطه رهبری اخلاقی و قلدری سازمانی با نقش میانجی‌ عدالت سازمانی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت در زمره¬ی پژوهش¬های توصیفی-همبستگی است. همچنین از منظر مقطع زمانی یک پژوهش تک مقطعی محسوب می¬شود. جامعه¬ی آماری پژوهش را کارکنان شرکت بانی مد (220 نفر) تشکیل داده بودند که با توجه به جدول مورگان 135 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه در میانشان توزیع شده بود. در این پژوهش از روش‌های مطالعه کتابخانه‌ای و نیز روش‌های میدانی نظیر پرسشنامه استاندارد جهت جمع آوری اطلاعات و داده¬ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس انجام شد. نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی و در معرض قلدری در محل کار قرار گرفتن رابطه معناداری وجود دارد، همچنینعدالت سازمانی رابطه بین رهبری اخلاقی و در معرض قلدری قرار گرفتن را میانجی‌گری می‌کند. علاوه بر این، نشان داد رابطه رهبری اخلاقی با عدالت سازمانی معنادار نیست. واژگان کلیدی: رهبری اخلاقی، قلدری سازمانی، عدالت سازمانی

کلیدواژه‌ها: رهبری اخلاقی، قلدری سازمانی، عدالت سازمانی

M.A. Thesis:

Ethical leadership and organizational bullying with the mediating role of organizational justice

Thesis abstract (including: summary, objectives of implementation methods and results obtained) The purpose of this study is to determine the relationship between ethical leadership and organizational bullying with the mediating role of organizational justice. Accordingly, the present study is a descriptive-correlational research in terms of applied purpose and in terms of method and nature. It is also a one-time research in terms of time. The statistical population of the study consisted of the employees of Bani Mod Company (220 people) who according to Morgan table, 135 people were selected as a sample and a questionnaire was distributed among them through simple random sampling. In this research, library study methods as well as field methods such as standard questionnaire have been used to collect information and data. Structural equation modeling was performed using Emos software to analyze the The results showed that there is a significant relationship between organizational justice and exposure to bullying in the workplace. Organizational justice also mediates the relationship between moral leadership and bullying. In addition, it showed that the relationship between ethical leadership and organizational justice is not significant. Keywords: Ethical leadership, Organizational bullying, Organizational justice data and test the hypotheses.

Keywords: Ethical leadership, Organizational bullying, Organizational justice data and test the hypotheses.