دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضوانه خسروجردی، ۱۳۹۹

رابطه استرس و نگرش های ارتباطی ناکارآمد والدین با رویکرد های مطالعه دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی شهر سبزوار

هد) از انجام این پژوهش بررسی رابطه استرس و نگرش های ارتبا ی ناکارآمد واهدین با رویکردهای مطاهعه دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی شهر سبزوار است. پژوهش راضر از هحاظ هد) بنیادی است و از هحاظ روش توصیفی و از نو همبستگی می باشد. در این پژوهش جامعهی آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی شهر سبزوار و مادران آنها در سال تحصیلی 9317 11 می باشد که بنابر اعلام آموزش و پرورش، آمار این افراد - 1727 نفر بود که به روش نمونه گیری خوشهای چند مررلهای، 371 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیین رجم نمونه گیری از جدول مورگان استفاد گردید. جهت جمع آوری داد ها از پرسشنامه های رویکرد مطاهعه مارتون و سلجو ) 9117 (، نگرش های ناکارآمد ارتباط زناشویی رومنس و دی بورد، ) 9117 (، استرس واهدینی آبیدین ) 9173 ( استفاد شد. دادهای جمع آوری شد با استفاد از روش های آمار توصیفی )میانگین و انحرا) استاندارد( و آمار استنبا ی )ضریب معنی داری همبستگی و رگرسیون چند متغیر ( با کمک نرم افزار spss ویراست 23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد نگرشهای ناکارآمد و استرس واهدین میتوانند راهبردهای یادگیری دانشآموزان دختر پایه ششم را پیشبینی کنند.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: استرس، نگرش های ارتبا ی، واهدین، رویکردهای مطاهعه

M.A. Thesis:

Relationship between Parenting Stress and Dysfunctional Marital Attitudes with Studying Approaches Sixth Grade Elementary Girls Students of Sabzevar city

The purpose of this study was to investigate the relationship between stress and dysfunctional communication attitudes of parents with study approaches of sixth grade elementary school female students in Sabzevar. The present study is fundamental in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of method. In this study, the statistical population includes all sixth grade elementary school female students in Sabzevar and their mothers in the academic year 1399-99. According to the announcement of education, the number of these people was 4826 people, which by multi-stage cluster sampling method, 357 Subjects were examined. To determine the sampling volume, Morgan table was used, which estimated the sample size for the population between 4500 and 5000 people, 357 as a sample. To collect data, the questionnaire of Marton and Seljo (1976) study approach, dysfunctional attitudes of Romans and De Bourd, (1995), and Abidin (1983) parental stress questionnaires were used. The collected data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (univariate and multivariate analysis of covariance) using SPSS software version 23. Dysfunctional attitudes and parental stress can predict the learning strategies of sixth grade female students. Key words:

Keywords: Stress, communication attitudes, parents, study approaches.