دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه اسکندری، ۱۳۹۹

رابطه آموزش حرفه ای با انگیزش شغلی معلمان ابتدایی شهرستان سبزوار با نقش میانجی کفایت آموزشی و خود آگاهی

یکی از مهم ترین مهارت های زندگی، مهارت خود آگاهی است، این مهارت به فرد کمک می کند تا بتواند شناخت بیشتری نسبت به خود، خصوصیات، نیازها و احساسات خود داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حرفه ای بر انگیزش شغلی، خودآگاهی و کفایت آموزشی است. روش پژوهش حاضر در دو مرحله انجام پذیرفت. در مرحله اول با استفاده از بررسی متون علمی، ویژگی های متغیرها شناسایی شدند و در مرحله دوم پرسشنامه ها با توجه به روش توصیفی از نوع همبستگی توزیع گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را 125 نفر از کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری تشکیل می دادند که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نمونه آماری مناسب برای پژوهش براساس جدول مورگان در 1، تعداد 271 نفر کارکنان محاسبه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در / سطح خطای 15 بخش آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه ای، آزمون کفایت نمونه گیری، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، تحلیل همبستگی و تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. روایی 3 1 برای / 1 برای کیفیت آموزشی، 12 / 1 برای آموزش حرفه ای، 19 / و پایایی برای متغیرها به ترتیب 89 1 برای انگیزش شغلی به دست آمد. یافته ها نشان داد که فرآیند آموزش حرفه ای تأثیر / خودآگاهی و 72 مثبت و معنی داری بر کیفیت آموزشی و خودآگاهی دارد و کیفیت آموزشی و خودآگاهی هم تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری بر انگیزش شغلی دارد، به علاوه کیفیت آموزشی و خودآگاهی می توانند نقش واسطه را بین آموزش حرفه ای و انگیزش شغلی ایفا کند

کلیدواژه‌ها: آموزش حرفه ای، کیفیت آموزشی، خودآگاهی، انگیزش حرفه ای

M.A. Thesis:

The Relationship of Vocational Education With Job Motivation of Elementary Teachers in Sabzevar The Mediating Role of Educational Adequacy and Self _Awareness

One of the most important life skills is self-awareness, which helps a person to know more about himself, his characteristics, needs and feelings. The aim of this study was to investigate the effectiveness of vocational training on job motivation, self-awareness and educational adequacy. The present research method was performed in two stages. In the first stage, using the literature, the characteristics of the variables were identified and in the second stage, the questionnaires were distributed according to the descriptive method of correlation. The statistical population of the present study consisted of 925 employees of Hakim Sabzevari University who were selected by stratified random sampling. A suitable statistical sample for the research was 270 employees based on Morgan table at an error level of 0.05. To analyze the data of the questionnaire in the inferential statistics section, one-sample t-test, sampling adequacy test, Kolmogorov-Smirnov test, correlation analysis and confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used. Validity and reliability for the variables were 0.83 for vocational training, 0.91 for educational quality, 0.92 for self-awareness and 0.72 for job motivation, respectively. Findings showed that the vocational training process has a positive and significant effect on educational quality and self-awareness and educational quality and self-awareness have a positive, direct and significant effect on job motivation. In addition, educational quality and self-awareness can mediate between Vocational training and job motivation.

Keywords: Vocational training, educational quality, self-awareness, professional motivation