دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم خسروجردی، ۱۳۹۹

اثرات استفاده از اهنگ های انگلیسی بر عملکرد انگیزه ی یادگیری واژگان در میان زبان آموزان سظح مبتدی ایران

چکیده دانش میتواند در مجموعه واژگان منعکس شود بنابراین یافتن روشهای موثر اموزش واژگان که میتواند زبان اموزان را در فرایند یادگیری واژگان یاری کند مهم است.این مطالعه اثرات استفاده از اهنگ های انگلیسی بر انگیزه و عملکرد یادگیری واژگان در میان زبان اموزان سظح مبتدی ایرانی را بررسی میکند. 40 نفر دختر زبان خارجی انگلیسی در سن 6 تا 10 سال اتخاب شد و در دو مرحله از ازمون غیر اواز و ترانه دریافت کردند.برای جمع اوری داده ها یک تست واژگان 6 ماده ای توسط محقق ساخته شد و به عنوان پیش ازمون و پس ازمون اجرا شد.نتیجه تحلیل و تجزیه ازمون تی زوجی نشان داد که اموزش اهنگ از نظر اماری تاثیر معنی داری بر یادگیری واژگان زبان اموزان دارد. علاوه بر این یک پرسش نامه با 20 ماده تهیه و بین شرکت کنندگان اجرا شد.نتیجه پرسش نامه نشان میدهد که استفاده از اهنگ های انگلیسی در اموزش واژگان هدف به زبان اموزان انگیزه میدهد.نتیجه سوال مصاحبه نشان داد که تلفیق اهنگ در کلاس زبان خارجی انگیزه زبان اموزان را افزایش میدهد .سرانجام مطالعه حاضر با خلاصه ای از استفاده از اهنگ ها در محیط اموزشی و بحث مختصر در مورد برخی موضوعات مرتبط به مطالعه و پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر به پایان رسید.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی:زبان اموزان زبان خارجی انگلیسی- اهنگ انگلیسی- انگیزه- عملکرد- یادگیری واژگان

M.A. Thesis:

The Impacts of Using English Songs on Vocabulary Learning Motivation and Performance :A Case of Iranian Beginner EFL Learners.

Abstract Knowledge can be reflected in vocabulary repertoire; it is thus important to find out effective methods of vocabulary teaching which can assist language learners in the process of vocabulary learning. This study investigated the effectiveness of using English songs on vocabulary learning motivation and performance among Iranian beginner EFL learners. To this end, 40 EFL female learners, aged 6-10, were selected and received non- song and song instruction in two phases of the study. To collect data, a 6 item vocabulary test was developed by the researcher and administered as the pretest and posttest. Results from the analysis of paired sample t- test revealed that song instruction had a statistically significant effect on the EFL learners’ vocabulary learning. Furthermore, a questionnaire with 20 items was developed and it was administered among the participants .The results of the questionnaire revealed that using English song in teaching target vocabulary motivated learners . Also, the results of interview questions revealed that integrating songs into the foreign language classroom increased learners’ motivation. Finally , the present study concluded with a summery of using songs in educational setting and a brief discussion of some issues concerning implications of the study , and suggestion for further research.

Keywords: Key words: EFL learners, English song, motivation, performance, vocabulary learning.