دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیده زهرا سیدی شخم زار، ۱۳۹۹

اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر سبکهای دلبستگی و راهبردهای مقابله ای مادران دارای فرزند معلول ذهنی حرکتی شهر مشهد در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

پژوهش حاضر از نوع پژوهش¬های نیمه آزمایشی (طرح پیش¬آزمون – پس¬آزمون با گروه کنترل نابرابر) بود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش درمان شناختی پست مدرن مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب تکلیف شب دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر مشهد بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان ابتدایی دوره دوم شهر مشهد داری اضطراب تکلیف شب بوند و از این میان تعداد 30 نفر از آن‌ها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه مقیاس مشکل تکالیف خانه کودکان آنسکو و همکاران (1987) استفاده گردید. پس از اجرای پیش‌آزمون، مداخله آموزش مهارت های شناختی طی 10 جلسه 90 دقیقه ای به گروه آزمایش ارائه گردید. پس از پایان برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. برای تحلیل داده¬ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان شناختی پست مدرن مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب تکلیف شب دانش آموزان موثر است(05/0 > p)

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : درمان شناختی پست مدرن مبتنی بر پذیرش و تعهد- اضطراب تکلیف شب - دانش آموزان مقطع ابتد

M.A. Thesis:

The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy Training on Attachment Styles and Coping Strategies of Mothers with Mentally Disabled Children in Mashhad in the academic year of 1389-99

Abstract The present study was a quasi-experimental study (pretest-posttest design with unequal control group). The aim of this study was to investigate the effectiveness of postmodern cognitive therapy education based on acceptance and commitment on night homework anxiety in elementary school students in Mashhad. The statistical population of this study included all primary school students in the second year of Mashhad who had night homework anxiety and among them 30 of them were selected by multi-stage cluster sampling. To collect information, the questionnaire of the Homework Scale for Homework of Ansco et al. (1987) was used. After performing the pre-test, the intervention of cognitive skills training was presented to the experimental group in 10 sessions of 90 minutes. At the end of the training program, post-test was taken from both groups. Analysis of covariance was used to analyze the data. The results showed that postmodern cognitive therapy based on acceptance and commitment is effective on students' night homework anxiety (p <0.05)

Keywords: Keywords: Postmodern Cognitive Therapy Based on Acceptance and Commitment - Night Homework Anxiety -