دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امنه خرمی، ۱۳۹۹

اثربخشی طرحواره درمانی هیجان مدار بربهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشوئی درزنان ۲۰-۳۵ ساله منطقه ۱۴معصوم شهرستان نیشابور

هدف پژوهش اثر بخشی طرحواره درمانی هیجان مدار بر بهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشویی در زنان 20 تا 35 ساله منطقه 14 معصوم شهر نیشابور بود. نوع تحقیق کاربردی، از نوع نیمه آزمایشی(طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل نا برابر) است.جامعه آماری این تحقیق با توجه به هدف کلیه زنان منطقه 14 معصوم شهرستان نیشابور بودند که تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه زوجین گراهام بی اسپینر(1976) پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف(1989)استفاده شده و برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.یافته ها نشان داد که طرحواره درمانی هیجان مدار بر بهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشویی در زنان 20 تا 35 ساله منطقه 14 معصوم شهر نیشابور تاثیر دارد.واژگان کلیدی: طرحواره درمانی هیجان مدار-بهزیستی روانشناختی-سازگاری زناشویی-زنان 20 تا 35 ساله منطقه 14 معصوم شهر نیشابور شهر نیشابور

کلیدواژه‌ها: طرحواره درمانی هیجان مدار-بهزیستی روانشناختی-سازگاری زناشویی-زنان 20 تا 35 ساله منطقه 14 نیشابور

M.A. Thesis:

The Effectiveness of Emotional Orientation Schema Therapy on Psychological Well-Being and Marital Adjustment in ۲۰-۳۵ Years Old Women in District ۱۴ of Innocent City of Neyshabur

The aim of this study was the effectiveness of emotion-oriented schema therapy on psychological well-being and marital adjustment in women aged 20 to 35 years in 14 Masoum district of Neishabour. The type of applied research is quasi-experimental (pre-test-post-test design with unequal control group). They were replaced in experimental and control groups. In this study, Graham B. Spinner (1976), Reef Psychological Well-Being Questionnaire (1989) were used to collect data, and the analysis of covariance was used to analyze the data. Marital adjustment is effective in 20 to 35 year old women in the 14th district of NeishabourThe aim of this study was the effectiveness of emotion-oriented schema therapy on psychological well-being and marital adjustment in women aged 20 to 35 years in 14 Masoum district of Neishabour. The type of applied research is quasi-experimental (pre-test-post-test design with unequal control group). They were replaced in experimental and control groups. In this study, Graham B. Spinner (1976), Reef Psychological Well-Being Questionnaire (1989) were used to collect data, and the analysis of covariance was used to analyze the data. Marital adjustment is effective in 20 to 35 year old women in the 14th district of Neishabour..

Keywords: Emotion-oriented therapy schema-psychological well-being-marital adjustment-women 20 to 35 years old