دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدمصطفی شبیری، ۱۳۹۹

اثر اعتیاد به اینترنت بر اختلال خواب و انزوای اجتماعی کاربران فضای مجازی سبزوار

این پژوهش با هدف بررسی اثر اعتیاد به اینترنت بر اختلال خواب و انزوای اجتماعی کاربران فضای مجازی سبزوار انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف در گروه پژوهش های بنیادی است و از لحاظ روش در گروه پژوهش های کمی است و از لحاظ گرداوری داده ها در زمره پژوهش های علی است . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کاربران فضای مجازی در سال 1398 شهر سبزوار بودند. نمونه نیز شامل 120 نفر بود که از جامعه مورد نظر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و شامل دو گروه 60 نفره‌ای بود که یک گروه اعتیاد به اینترنت داشتند و گروه دیگر که استفاده چندانی از فضای مجازی نمی کردند و پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ (1996)، شدت بیخوابی مورین (1993) و انزوای اجتماعی راسل (1976) بین آنها توزیع شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین اختلال خواب و میزان انزوای اجتماعی در کاربران سبزواری فضای مجازی رابطه معناداری وجود دارد؛ هرچند که کاربران دارای اعتیاد به اینترنت در مقایسه با کابران عادی اختلال خواب بیشتری را گزارش کردند اما تفاوت میانگین آن ها معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: اعتیاد به اینترنت ، اختلال خواب ، انزوای اجتماعی، فضای مجازی، سبزوار

M.A. Thesis:

The effect of internet addiction on sleep disorder and social isolation of Sabzevar cyberspace users

The aim of this study was to investigate the effect of Internet addiction on sleep disorders and social isolation of Sabzevar cyberspace users. The present study is in the group of basic researches in terms of purpose and is in the group of quantitative researches in terms of method and is in the category of causal researches in terms of data collection. The statistical population of the study included all cyberspace users in 1398 in Sabzevar. The sample also included 120 people who were selected from the target population by available sampling and included two groups of 60 people who had one group of Internet addiction and the other group who did not use much cyberspace and Internet addiction questionnaires. Young (1996), the severity of Maureen insomnia (1993) and Russell (1976) social isolation were distributed between them. The results showed that there is a significant relationship between sleep disorders and social isolation in Sabzevari cyberspace users; Although Internet-addicted users reported more sleep disorders than normal users, the mean difference was not significant.

Keywords: Keywords: Internet addiction, sleep disorder, social isolation, cyberspace, Sabzevar