دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیده مهسا سلیمانی الحسینی، ۱۳۹۹

رابطه تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی با فرسودگی تحصیلی و امید به اشتغال در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطهی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی با فرسودگی تحصیلی و امید به اشتغال در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. روش تحقیق این پژوهش، همبستگی و با ماهیت کاربردی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار ) 2186 نفر( و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 327 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری طبقه ای نسبی بود. برای گردآوری دادها از پرسشنامههای تقاضای اجتماعی حسنوند ) 1396 (، امید به اشتغال قریشیراد ) 1387 ( و فرسودگی تحصیلی مسلش ( 2002 ( بود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد( و در سطح آمار استنباطی )آزمون کالموگروف- اسمیرنف و ضریب همبستگی اسپیرمن( بود. داده ها بوسیله نرم افزار SPSS 22 تحلیل شد. نتایج آزمونهای آماری نشان داد که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از نظر تقاضای اجتماعی و امید به آینده در سطح بالا و از لحاظ فرسودگی تحصیلی در سطح پایینی قرار دارند. همچنین نتایج نشان داد بین تقاضای اجتماعی و امید به اشتغال رابطه مثبت معناداری وجود دارد اما بین تقاضای اجتماعی و فرسودگی تحصیلی و نیز بین امید به اشتغال و فرسودگی تحصیلی رابطه منفی معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: تقاضای اجتماعی، آموزش عالی، فرسودگی تحصیلی، امید به اشتغال

M.A. Thesis:

The Relationship between Social Demand for Higher Education with Academic Burnout and hope to Employment among Students of Sabzevar University of Medical Sciences

The aim of this study was to investigate the relationship between social demand for higher education with academic burnout and employment hope in students of Sabzevar University of Medical Sciences. The research method of this research was correlation with applied nature. The statistical population included students of Sabzevar University of Medical Sciences (2186 people) and the sample size based on Cochran's formula was 327 people. The sampling method was stratified relative. To collect data, Hassanvand (2017), Qureshi Rad (2008) and Maslash (2002) academic burnout questionnaires were used for social demand questionnaires. Data were analyzed using SPSS 21 software. Data analysis at the level of descriptive statistics included tables and graphs of frequency, mean and standard deviation of variables and at the level of inferential statistics included Kalmogorov-Smirnov test and Spearman correlation coefficient. The results of statistical tests showed that students of Sabzevar University of Medical Sciences are at a high level in terms of social demand and hope for the future and are at a low level in terms of academic burnout. The results also showed that there is a significant positive relationship between social demand and employment hope, but there is a significant negative relationship between social demand and employment hope and also between employment hope and academic burnout.

Keywords: Social Demand, Higher Education, Burnout, Employment Hope