دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اکبر سنائی، ۱۳۸۸

صور خیال در اشعار سلمان ساوجی

رساله ای که هم اکنون تحت عنوان « صور خیال در اشعار سلمان ساوجی» پیش روی خود دارید ، پایان نامه ی درجه ی کارشناسی ارشد این جانب است که ،در سه بخش کلی پیرامون شخصیت شعری ، بلاغت و صورخیال در اشعار سلمان ساوجی به رشته ی تحریر درآمده است : بخش اول ،که تحقیقی است کوتاه درباره ی تولد ، زندگی و مرگ سلمان و بررسی شعر ، اندیشه و قالب های شعری او و همچنین رویکردی است مختصر نسبت به اوضاع و احوال روزگار شاعر. بخش دوم ، به بررسی فنون بلاغی و تاریخچه ی پیدایش و تعاریف آن از دید علمای بلاغت ، به ویژه بحثهایی پیرامون بیان و نیز صورخیال از دید آنان و تصویرگران اروپائی پرداخته شده است. گهگاه گریزی هم به شعر سلمان و تصاویر شعری او داشته ایم . بخش سوم ،که مهمترین و اصلی ترین بخش این رساله است ، صورخیال و انواع چهارگانه ی آن را یعنی(مجاز ، تشبیه ، استعاره ،کنایه) به طور کامل و جامع و با نگاهی متفاوت تر به بحث و بررسی نشسته ایم . به خصوص فصل تشبیه رساله که از جهت شیوه ی بررسی و دسته بندی انواع و اشکال آن که ، از زوایا و جهات مختلف وبا رویکردی نو بدان نگریسته شده است . در خاتمه یادآوری می شود که ضمیمه ای هم تحت عنوان «سفر به ساوه » که ، گزارشی است از سفر چند روزه ی این جانب به شهر ساوه و تحقیقی است پیرامون زندگی ، احوال و آثار سلمان ساوجی در پایان رساله آورده شده است

کلیدواژه‌ها: