دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا ظفرمند، ۱۳۹۹

بررسی رابطه خودکارآمدی خلاق با اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی گری سرزندگی تحصیلی(مورد مطالعه: دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان سبزوار)

چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی خلاق و اشتیاق دانش آمورزان با میانجی گری سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر سبزوار در سال تحصیلی 99- 1398 انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد8000 نفر بود که از این تعداد 360 نفر به عنوان نمونه و براساس جدول مورگان به صورت تصادفی انتخاب شد. جهت سنجش عوامل اثرگذار از پرسشنامه های استاندارد( خودکارآمدی خلاق موریس (2001)، اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفید و پاریس(2004) و سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش(2006) استفاده شد. داده های به دست آمده در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری فراوانی و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار spss و لیزرل نسخه 8/8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی خلاق هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم به واسطه سرزندگی تحصیلی نقش کلیدی را در اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دارد. همچنین سرزندگی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی دار بر اشتیاق تحصیلی دارد.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: سرزندگی تحصیلی ، خودکارآمدی خلاق ، اشتیاق تحصیلی

M.A. Thesis:

Investigating the Relationship between Creative Self-efficacy and Academic Attitude: The Mediating Role of Academic Vitality (Case Study: High School Male and Female Students in Sabzevar)

Abstract The aim of this study was to investigate the relationship between creative self-efficacy and students' motivation with the mediation of academic vitality in male and female high school students in Sabzevar in the academic year 1398-99. The research method is applied in terms of purpose and in terms of collecting descriptive and correlational information based on structural equations. The statistical population included all male and female high school students in Sabzevar in the academic year of 1398-99 in the number of 8000, of which 360 were selected as a sample based on Morgan table. Standard questionnaires (Morris (2001) Creative Self-Efficacy, Fredericks, Bloomfied and Paris (2004) and Martin and Marsh (2006) Academic Vitality were used to assess the effective factors. The data obtained at the level of descriptive statistics were analyzed using statistical characteristics and at the level of inferential statistics from Pearson correlation coefficient and structural equation model with the help of SPSS and LISREL software version 8.8. The results showed that creative self-efficacy, both directly and indirectly due to academic vitality, plays a key role in students' academic motivation. Vitality also has a positive, direct and significant effect on academic motivation.

Keywords: Keywords: Educational vitality, creative self-efficacy, academic enthusiasm