دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدعلی نعمتی، ۱۳۹۹

بررسی تاثیر دانش، فرهنگ مدیریتی و اثراجتماعی فناوری اطلاعات سبز بر روش های محاسبات سبز با نقش میانجی نگرش و اعتقادات فناوری اطلاعات سبز

در این تحقیق تلاش شده است تا بررسی تاثیر دانش، فرهنگ مدیریتی و اثراجتماعی فناوری اطلاعات سبز بر روش های محاسبات سبز با نقش میانجی نگرش و اعتقادات فناوری اطلاعات سب را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و همبستگی محسوب می‌گردد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان و پرسنل شرکت سیم و کابل سبزوار به تعداد 260 نفر می‌باشند که از این تعداد، 113 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه اوجی همکاران(2018)بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بر حسب فرضیه‌های این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام تحلیل عاملی از نرم‌افزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان داد دانش، فرهنگ مدیریتی و اثراجتماعی فناوری اطلاعات سبز بر روش های محاسبات سبز با نقش میانجی نگرش و اعتقادات فناوری اطلاعات سبز تاثیر معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: دانش، فرهنگ مدیریتی ، اثراجتماعی فناوری اطلاعات سبز ، روش های محاسبات سبز اعتقادات فناوری اطلاعات سب

M.A. Thesis:

The Impact of Green Information Technology Knowledge, Management Culture and Social Impact on Green Computing Techniques with the Mediating Role of Green Information Technology Attitudes and Beliefs

In this study, an attempt has been made to examine the impact of knowledge, management culture and the social impact of green information technology on green computational methods with the mediating role of Sab information technology attitudes and beliefs. The present study is applied in terms of purpose and descriptive, survey and correlation in terms of research method. The statistical population in this study includes all employees and personnel of Sabzevar Wire and Cable Company with 260 people, of which 113 people were selected as the statistical sample, and Morgan's table was used to determine the sample size. A simple random sampling method has been used to select the appropriate sample. The data collection method was through the Oji Collaborators Questionnaire (2018). In order to analyze the data according to the hypotheses of this research, descriptive statistics and inferential statistics have been used. The results showed that knowledge, management culture and the social impact of green information technology have a significant effect on green computational methods with the mediating role of green information technology attitudes and beliefs.

Keywords: Knowledge, Management Culture, Social Effects of Green Information Technology, Green Computing Metho