دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدحسین بینقی، ۱۳۹۹

رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با رفتار بهداشتی و سبز کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری با نقش میانجی اعتماد سازمانی

روش پژوهش حاضر در دو مرحله انجام پذیرفت. در مرحله اول با استفاده از بررسی متون علمی، ویژگی های متغیرها شناسایی شدند و در مرحله دوم پرسشنامه ها با توجه به روش توصیفی از نوع همبستگی توزیع گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را 400 نفر از کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری تشکیل می دادند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه آماری مناسب برای پژوهش براساس فرمول کوکران و بر اساس جدول مورگان در سطح خطای 05/0، تعداد 196 نفر کارکنان محاسبه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه ای، آزمون کفایت نمونه گیری، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، تحلیل همبستگی و تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. روایی و پایایی برای متغیرها به ترتیب، 90/0 برای مسئولیت پذیری اجتماعی، 87/0 برای اعتماد سازمانی و 86/0 برای رفتارهای بهداشتی و سبز به دست آمد. یافته ها نشان داد که فرایند مسؤلیت پذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر اعتماد سازمانی دارد و اعتماد هم تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری بر رفتارهای بهداشتی و سبز دارد، به علاوه اعتماد می تواند نقش واسطه را بین رفتارهای بهداشتی و سبز و مسؤلیت پذیری اجتماعی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها: مسؤلیت پذیری اجتماعی، اعتماد سازمانی، رفتار بهداشتی و سبز

M.A. Thesis:

The Relationship between Social Responsibility and Health and Green Behaviors of Staff at Hakim Sabzevari University Mediating Role of Organizational Trust

The present research method was performed in two stages. In the first stage, using the study of scientific texts, the characteristics of the variables were identified and in the second stage, the questionnaires were distributed according to the descriptive method of correlation type. The statistical population of the present study consisted of 400 employees of Hakim Sabzevari University who were randomly selected. A statistical sample suitable for research was calculated based on Cochran's formula and based on Morgan's table at the error level of 0.05, 196 employees were calculated. In order to analyze the data of the questionnaire in the inferential statistics section, a T-sample test, sampling adequacy test, Kolmogorov-Smirnov test, correlation analysis and confirmatory factor analysis and structural equation model were used. Validity and reliability for the variables were obtained, 0.90 for social responsibility, 0.87 for organizational trust and 0.86 for health and green behaviors, respectively. The findings showed that the process of social responsibility has a positive and significant effect on organizational trust and trust has a positive, direct and significant effect on health and green behaviors. In addition, trust can play a mediating role between health and green behaviors and responsibility. Play social acceptability.

Keywords: Social responsibility, organizational trust, health behavior