دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدمحمدجواد حق بیان، ۱۳۹۹

شدت تحقیق و توسعه و ارزش شرکت با نقش تعدیلی تامین مالی

آن¬چه در سازمان¬ها با اهداف اقتصادی به عنوان عمده¬ترین مزیت رقابتی مطرح می¬شود، توسعه یافتگی با سرعتی متناسب و مطابق با جهان پیرامون است،از این جهت تحقیق و توسعه در شرکت¬ها برای دستیابی به ارزش بالاتر بسیار با اهمیت است.¬ هدف این تحقیق، تعیین رابطه بین شدت تحقیق و توسعه و ارزش شرکت با نقش تعدیلی تامین مالی می¬باشد. مورد مطالعه این تحقیق شامل 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی سال¬های¬1393¬تا 1397¬در سازمان فعال بوده¬اند، می¬باشد. در این تحقیق که از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است، اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج این پژوهش نشان داد؛¬ بین شدت سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه و ارزش شرکت رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. نیاز است شرکت¬ها از طریق تحقیق و توسعه در قبال تغییرات و تنوع محصولات واکنش نشان دهند تا بتوانند مشتریان خود را حفظ نمایند و حتی مشتریان جدید جذب نمایند، بنابراین بر این اساس در شرکت¬هایی که شدت سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه بیشتر است، ارزش بیشتری نیز ایجاد می¬شود. هم¬چنین بین شدت سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه و تامین مالی رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه نیز معنادار می-باشد. در این پژوهش برای تامین مالی از تامین مالی خارجی استفاده شده است، لازمه¬ی تحقیق و توسعه وجود منابع مالی است، با توجه به اهمیت سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه امروزه بسیاری از اعتبارات در راستای تحقیق و توسعه انجام می¬پذیرد. از طرفی تامین مالی ارتباط بین شدت سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه و ارزش شرکت را به گونه¬ای مثبت تعدیل می¬کند.

کلیدواژه‌ها: شدت تحقیق و توسعه - ارزش شرکت - تامین مالی

M.A. Thesis:

R&D Intensity and Firm Value with the Moderating Role of Financing

What is considered as the main competitive advantage in organizations with economic goals is development at a pace commensurate with the surrounding world, so research and development in companies is very important to achieve higher value. The purpose of this study is to determine the relationship between research intensity and development and company value with the adjusting role of financing. The study of this research includes 138 companies listed on the Tehran Stock Exchange that were active in the organization during the years 2014 to 2018. In this study, which used multivariate regression, the sample data of the studied companies were analyzed by examining the availability of their data by collecting them using Excel classification software and analyzing them using Ives software. The results of this study showed; There is a positive relationship between the intensity of investment in research and development and the value of the company and this relationship is also significant. Companies need to react to product changes and diversification through research and development in order to retain their customers and even attract new customers, so in companies where investment in research and development is more intense, there is more value. Is created. There is also a positive relationship between investment intensity in research and development and financing, and this relationship is significant. In this research, foreign financing has been used for financing. Research and development requires the existence of financial resources. Due to the importance of investment in research and development, today many credits are done for research and development. On the other hand, financing positively modulates the relationship between investment intensity in research and development and company value.

Keywords: Research and Development Intensity - Company Value - Financing