دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباس علی توکلی نژاد، ۱۳۹۸

رابطه ی بین تعهد سازمانی معلمان زبان انگلیسی ایرانی و موفقیت زبان آموزان در مهارت درک مطلب : مطالعه موردی خراسان رضوی

معلمان زبان انگلیسی می توانند بر روند پیچیده یادگیری در آموزش و پرورش به طور کلی و عجیب و غریب به زبان دوم / خارجی تأثیر بگذارند (L2). به این معنا ، درک عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی معلمان می تواند به معلمان L2 در رسیدن به تدریس مؤثر کمک کند. این مطالعه سپس نقش تعهد سازمانی (OC) را در موفقیت تحصیلی معلمان L2 بررسی کرده است. با انجام این کار ، آن را بررسی کرد که رابطه بین مدرک معلمان و موفقیت آموزشی آنها در L2 همان معلمان که OCS به آنها داده شده است ، ارزیابی شده است. علاوه بر این ، این تحقیق تا چه میزان OC می تواند به موفقیت آموزشی در معلمان L2 کمک کند. بدین منظور ، پس از یک طرح همبستگی ، داده های کمی از طریق مقیاس تعهد سازمانی (OCS) و ویژگی های پرسشنامه معلمان موفق (CSTQ) از نمونه 50 EFL (انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی) جمع آوری شده و (همان) 50 زبان آموزان EFL به ترتیب. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین موفقیت تحصیلی معلمان OC و L2 رابطه معنی داری وجود دارد. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل کیفی پیگیری نشان می دهد که معلمان متعهد سازمانی بیشتر مسئول ، صداقت ، دارای اخلاق و تقوا بودند. آنها در اهداف بین فردی بهتر بودند. بنابراین ، این یافته ها حاکی از آن است که سطح بالای OC می تواند به معلمان L2 کمک کند تا موفقیت خود را ارتقا دهند و به نوبه خود ، پیشرفت L2 دانش آموزان خود را در کلاس و در نهایت ، موفقیت آنها در کلاس بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها: تعهد سازمانی ، موفقیت تدریس ، آموزگاران ایرانی، معلمان و دانش آموزان

M.A. Thesis:

onthe relationship betwween iranin efl teachers organizational commitnment and the ateudents achevement in reading comprehrnsion:a case study of khorasan razavi

Teachers can affect the complicated process of learning in pedagogy both generally and particularly in second/foreign language (L2). In this sense, understanding the factors correlated with teachers’ pedagogical success can help L2 teachers achieve more effective teaching. This study then investigated the relationship between Organizational Commitment (OC) and L2 teachers’ pedagogical success. In so doing, it investigated the relationship between teachers’ self-perceived OC and their L2 pedagogical success from their students' perspectives. A correlational design was used and quantitative data were gathered through OCS and CSTQ from a sample of 50 EFL (English as a foreign language) teachers and 50 EFL learners respectively. Qualitative analysis indicated that the more organizationally committed teachers were more responsible, honest, having morality and pious; they were better at interpersonal objectives. Moreover, the results of Spearman correlation coefficients revealed a significant and positive relationship between OC and L2 teachers’ pedagogical success. Therefore, such findings imply that high level of OC can help L2 teachers promote their success and, in turn, improve their students’ L2 achievement in classroom and finally, their success in the classroom.

Keywords: Organizational commitment, teachers’ success, students, teachers