دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فائزه عیدی جان احمد، ۱۳۹۹

بررسی فقهی و حقوقی ابطال و فسخ قراردادهای مشارکت ساخت و ساز

حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به معنی اختیار به هم زدن قرارداد است. قرارداد مشارکت در ساخت ، قراردادی لازم میباشد،چرا که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند. مگر در صورت وجود موجباتی که بتوان قرارداد مشارکت در ساخت را به خاطر آنها فسخ کرد. و یا طرفین بر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت ، توافق کنند که اصطلاح حقوقی این عمل اقاله می باشد. حق فسخ برای طرفین صریحاً پیش بینی می شود. که به آن خیار فسخ ناشی از قرارداد یا خیار قراردادی گفته می شود. حق فسخ به معنی اختیار به هم زدن معامله یا قرارداد است .که در اصطلاح حقوقی به آن خیار می گویند .در قراردادهای لازم این حق در صورتی وجود دارد که یا درقرارداد وضع شده یا قانون آنرا تجویز کرده است.خیارات به دو دسته تقسیم می شوند خیارات قراردادی و خیارات قانونی . در قرارداد مشارکت در ساخت برای هر یک از طرفین مواردی را برای حق فسخ پیش بینی می نمایند.مالک و سازنده هر دو می توانند از حق فسخ مقرر در قرارداد استفاده نمایند.هدف این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است ، بررسی ابطال و فسخ قرارداد های مشارکت در ساخت از دیدگاه فقه و حقوق می باشد.

کلیدواژه‌ها: قراداد مشارکت ، ساخت و ساز ، فقه اسلامی ، فسخ و ابطال ، حقوق ایران

M.A. Thesis:

juridical and legal review of the cancellation and termination of contruction partnership contracts

The right to terminate the construction participation contract means the right to terminate the contract. A construction contract is a necessary contract, as neither party has the right to terminate it. Unless there are grounds for terminating the construction participation contract. Or the parties agree to terminate the construction participation contract, which is the legal term for this act of eviction. The right of termination is explicitly provided for the parties. This is called a termination option or a contract option. The right of termination means the right to terminate a transaction or contract, which in legal terms is called an option. In necessary contracts, this right exists if it is either stipulated in the contract or prescribed by law. Contractual options and legal options. The contract for participation in the construction provides for the right of termination for each of the parties. Both the owner and the builder can use the right of termination stipulated in the contract. Cancellation and termination of construction participation contracts from the perspective of jurisprudence and law.

Keywords: Partnership Agreement, Construction, Islamic Jurisprudence, Termination, Iranian Law