دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مصطفی دلیر، ۱۳۹۸

مقایسه تاب آوری تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان خانه های مطالعه و خانه های عادی ناحیه ۴ آموزش و پرورش شهر مشهد در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷

چکیده هدف پژوهش حاضر، مقایسه تاب آوری تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان خانه های مطالعه و عادی ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر مشهد بود. با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و همچنین اهداف کلی و ویژه¬ی آن، تحقیق حاضر توصیفی از نوع علی - مقایسه ای یا پس¬رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پیش دانشگاهی مراجعه کننده به خانه مطالعه موسسه کیش مهر و دانش¬آموزان پیش¬دانشگاهی ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر مشهد بود. جهت نمونه پژوهش 50 نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی که از بین مراجعه کنندگان به موسسه مشاوران کیش مهر مشهد و 50 نفر از دانش آموزان عادی از بین دانش آموزان پیش دانشگاهی ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر مشهد در سال تحصیلی 98-1397 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها عبارت بود از؛ مقیاس انگیزش تحصیلی والراند و همکاران (1992) و پرسشنامه¬ی تاب¬آوری کونور و دیویدسون (2003). پس از اجرای پژوهش، داده های جمع آوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد میانگین نمرات تاب‌آوری تحصیلی دانش آموزان در دو گروه (دانش آموزان خانه مطالعه و دانش آموزان عادی) تفاوت معناداری دارد (001/0>P ,60/22 =F). همچنین، میانگین نمرات انگیزش تحصیلی دانش آموزان در دو گروه (دانش آموزان خانه مطالعه و دانش آموزان عادی) تفاوت معناداری دارد (001/0>P , 26/17 =F). برای پاسخ به این سؤال که کدام متغیر وابسته (تاب‌آوری تحصیلی یا انگیزش تحصیلی) نقش تعیین‌کننده‌ای در میانگین مرکب دارند، مقدار اتا (Eta) بررسی شد که با توجه به اینکه ضریب اتا برای متغیر وابسته تاب‌آوری تحصیلی (187/0 = اتا) بالاتر از انگیزش تحصیلی (150/0 = اتا) است لذا، متغیر وابسته تاب‌آوری در تفاوت میانگین دو گروه نقش تعیین‌کننده‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: تاب آوری تحصیلی، انگیزش تحصیلی، دانش آموز، خانه مطالعه

M.A. Thesis:

Comparison of Academic Resilience and Academic Motivation in Students of Study and Normal Homes in Region 4 of Mashhad

Abstract The purpose of the present study was to compare the academic resilience and academic motivation of students in the study houses of Normal and District 4 of Mashhad. Given the nature of the research subject as well as its general and specific aims, the present study is a descriptive causal-comparative or retrospective one. The statistical population of this study consisted of all pre-university students attending Kish Mehr Institute of Study House and pre-university students of Mashhad Education District 4. A sample of 50 pre-university students from the Kish Mehr Counseling Institute in Mashhad and 50 ordinary students from pre-university students of District 4 of Mashhad in the academic year 1397-98 Available selections were selected. Data were collected using the Valerand et al. (1992) Academic Motivation Scale and the Connor and Davidson Resiliency Questionnaire (2003). After conducting the research, the collected data were analyzed at both descriptive and inferential levels. The results showed that there was a significant difference between the mean scores of students' academic resiliency in the two groups (study house students and normal students) (F = 22.60, P <0.001). Also, the mean scores of students' academic motivation were significantly different between the two groups (study home students and normal students) (P = 0.001, F = 17.26). To answer which of the dependent variables (academic resilience or academic motivation) play a determining role in the composite mean, Eta value was investigated which was higher than Eta coefficient for academic resilience dependent variable (Eta = 0.187). Therefore, the dependent variable of resiliency plays a more decisive role in the mean difference between the two groups.

Keywords: Keywords: Academic Resiliency, Academic Motivation, Student, Study House