دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی حقانی ولیپور، ۱۳۹۸

تحقیق و توسعه ،کنترل مدیریت و ارزش شرکت

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر تحقیق و توسعه و کنترل مالکیت بر ارزش شرکت می¬باشد. آن¬چه در سازمان¬ها با اهداف اقتصادی به عنوان عمده¬ترین مزیت رقابتی مطرح می¬شود، توسعه یافتگی با سرعتی متناسب و مطابق با جهان پیرامون است، از این جهت تحقیق و توسعه در شرکت¬ها بسیار حائز اهمیت است.¬ این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله و در 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال¬های 93 تا 97 انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛¬ بین تحقیق و توسعه و ارزش شرکت رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد، با توجه به این¬که امروزه نیاز استفاده¬کنندگان به¬صورت مداوم در حال تغییر است، بنابراین سازمان¬هایی می¬توانند موفق عمل نمایند که بخش تحقیق و توسعه¬ی فعالی داشته باشند هم¬چنین کنترل مالکیت ارتباط بین تحقیق و توسعه و ارزش را در سطح اطمینان 90 درصد تعدیل می-کند

کلیدواژه‌ها: تحقیق و توسعه - کنترل مالکیت- ارزش شرکت

M.A. Thesis:

R&D and the Control–Ownership on Firm Value

The main purpose of this research is to determine the impact of R&D and ownership control on company value. What is considered a major competitive advantage in organizations with economic goals is fast-paced, world-wide development, so it is important for R&D companies. This study was conducted for a period of 5 years at 145 listed companies in Tehran Stock Exchange from 93 to 97 years. In this study, financial leverage and company size were also used as control variables. Sample data of the companies studied were analyzed by Excel using software and analyzed by Aviv software. The results showed that there is a positive and significant relationship between R&D and company value, as users' needs are constantly changing today, so organizations can be successful in having an active R&D department. Ownership also moderates the relationship between R&D and value at 90% confidence level.

Keywords: Research & Development - Ownership Control - Corporate Value