دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طاهره پاکروان، ۱۳۹۹

نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر تنوع جنسیتی در هیات مدیره و عملکرد اجتماعی شرکت

تئوری مشروعیت بیان می¬کند که میان شرکت¬ها و جامعه¬ای که شرکت¬ها در آن فعالیت می¬کنند قراردادی اجتماعی وجود دارد. لذا انتظار می¬رود ایفای مسئولیت ¬اجتماعی شرکت¬ها، عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر تنوع جنسیتی در هیات مدیره و عملکرد اجتماعی شرکت می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در بین سال¬های 93 تا 97 برای یک نمونه¬ی 154 شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن-ها، با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل، طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز، مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد: بین تنوع جنسیتی در هیات مدیره و عملکرد اجتماعی رابطه¬ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. با توجه به رابطه¬ی منفی بین تنوع جنسیتی و عملکرد اجتماعی باید اینگونه بیان نمود که براساس ویژگی¬¬های خاص زنان که با محافظه¬کاری و احتیاط همراه است، لذا آن¬ها ممکن است هزینه¬های اجتماعی را که دارای منافع اقتصادی کوتاه¬مدت نمی¬باشد را کمتر مورد توجه قرار دهند و به طور کلی افراد محافظه¬کار منافع بلند مدت را کمتر مورد توجه خود قرار می¬دهند. هم¬چنین مالکیت خانوادگی ارتباط بین تنوع جنسیتی در هیات مدیره و عملکرد اجتماعی را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می¬باشد.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: مالکیت خانوادگی - تنوع جنسیتی در هیات مدیره - عملکرد اجتماعی شرکت

M.A. Thesis:

The Moderating role of Family Ownership in Board Gender Diversity and Corporate Social Performance

Abstract The theory of legitimacy states that there is a social contract between companies and the society in which they operate. Therefore, corporate social responsibility is expected to affect financial performance. The main purpose of this study was to determine the moderating effect of family ownership on gender diversity in board and social performance of the company. The research was conducted for a 5-year period from 93 to 97 for a sample of 154 companies in Tehran Stock Exchange. In this study, financial leverage and company size were also used as control variables. Sample data of the companies studied were analyzed by Excel using software and analyzed by Aviv software. The results showed that there is a negative relationship between gender diversity in the board and social performance and this relationship is also significant. Regarding the negative relationship between gender diversity and social performance, it should be stated that based on specific characteristics of women who are conservative and cautious Associated, so they may underestimate social costs that do not have short-term economic benefits, and generally conservatives tend to underestimate long-term benefits. Family ownership also moderates the relationship between gender diversity in management and social functioning, and the relationship is positive and significant.

Keywords: Keywords: Family Ownership - Gender Diversity in the Board - Corporate Social Performance