دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی مسکنی، ۱۳۹۹

تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی رشته علوم انسانی بر اساس مؤلفه های سواد رسانه ای و انطباق آن با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

این پژوهش به بررسی میزان حضور و فراونی مؤلفه‌های سواد رسانه ای در کتاب¬های مطالعات اجتماعی دوره دوم متوسطه رشته¬ی ادبیات و علوم انسانی و انطباق آن با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پرداخته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوای کمی بوده است. مؤلفه‌های سواد رسانه¬ای شامل: دسترسی، استفاده، فهم انتقادی و تولید پیام های رسانه ای است که در نمونه¬ی آماری با استفاده از فهرست وارسی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. جامعه آماری و نمونه کتاب¬های مطالعات اجتماعی دوره دوم متوسطه رشته ی ادبیات و علوم انسانی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده-اند. واحد¬های تحلیل در این پژوهش کلیه¬ی متون، تصاویر، فعالیت¬های کلاسی و پرسش¬ها هستند. ابزار تحقیق را چک‌لیست تدوین‌شده توسط محقق تشکیل می¬دهد که دارای 4 مؤلفه است. بر طبق چک‌لیست‌ها محتوای کتاب وسند¬تحول¬¬¬بنیادین کدگذاری شده و اطلاعات جمع‌آوری‌شده در جداول جداگانه مورد تفکیک قرارگرفته است. یافته¬ها حاکی از آن است که به مولفه¬های سواد رسانه¬ای به میزان مناسبی نسبت به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم متوسطه پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها: مطالعات اجتماعی، سواد رسانه ای‌، سند تحول بنیادین،تحلیل محتوا.

M.A. Thesis:

Content analysis of social studies textbooks based on the components of media literacy and its compliance with the fundamental document of education

Abstract This study examines the amount of attention paid to the components of media literacy in social studies textbooks in secondary school in the field of literature and humanities, as well as a document on the fundamental evolution of education. The research method in this study was quantitative content analysis. The components of media literacy include access, use, critical understanding, and production of media messages that are analyzed in a statistical sample using checklists. The statistical population and sample of the social studies textbooks of secondary education are the field of linguistics and humanities and the document of fundamental transformation of education. The units of analysis in this study are all texts, pictures, classroom activities, and questions. The research instrument consists of a checklist compiled by a researcher with 4 components. According to the checklists, the content of the basic transcript is encoded and the information collected is broken down into separate tables.

Keywords: Social Studies, Media Literacy, Fundamental Transformation Document, Content Analysis.