دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طاهره برهانی نژاد، ۱۳۹۹

رابطه رفتار سازمانی مثبت گرا با میل به ماندگاری در سازمان با میانجیگری اشتیاق شغلی و تاب آوری در مدیران دبیرستان های شهرستان سبزوار در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

این پژوهش با هدف کلی بررسی رابطه رفتار سازمانی مثبت‌گرا با میل به ماندگاری در سازمان با میانجی‌گری اشتیاق شغلی و تاب‌آوری در مدیران دبیرستان های شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 انجام شد. روش تحقیق این مطالعه از نظر هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات توصیفی تحلیلی و از نوع مدل‌یابی ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مقطع دبیرستان شهرستان سبزوار است که تعداد آن ها 159 نفر بود و تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد. ابزار مورد استفاده این پژوهش، شامل پرسشنامه استاندارد رفتار سازمانی مثبت‌گرا لوتانز، یوسف و آوولیو (2007)، پرسشنامه استاندارد میل به ماندگاری در سازمان واینر و واردی (1980)، پرسشنامه استاندارد اشیاق شغلی سالوانوا و شوفلی (2001) و پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) بود. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده¬ است. آمار توصیفی به منظور بررسی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و از آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق استفاده شده است که شامل ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین رفتار سازمانی مثبت گرا با میل به ماندگاری در سازمان با میانجیگری اشتیاق شغلی و تاب آوری در مدیران دبیرستان شهرستان سبزوار در سال 98-1399 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( ?=0/06 )، (سطح معناداری < 05/0).

کلیدواژه‌ها: رفتار سازمانی مثبت‌گرا، میل به ماندگاری در سازمان، اشتیاق شغلی، تاب‌آوری

M.A. Thesis:

The Relationship Between Positive Organizational Behavior And desire to Stay in Organization with the mediation of Job Engagement And Resiliency in High School principals of Sabzevar city in The Academic Year of 1398-99.

This aims of this study was to investigate the relationship between positive organizational behavior and the desire to stay in the organization mediated by job engagement and resilience in high school principals in Sabzevar city, in the academic year of 1398-99. The research method of this study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of data collection and structural modeling. The statistical population includes all high school principals of Sabzevar city, which was 159 people. all members of the population were selected as a statistical samples. Standard questionnaires were used to collect the information and data needed for the study. The tools used in this study include the positive organizational behavior standard questionnaire (Luthans, Youssef & Avolio, 2007), the standard questionnaire of desire to stay in the organization (Weiner & Vardi, 1980), the standard questionnaire of job Engagement (Salvanova & Schaufeli, 2001) and standard questionnaire of resilience ( connor and Davidson, 2003). Descriptive and inferential statistics have been used to analyze the data. Descriptive statistics have been used to evaluate the mean and standard deviation of research variables and Inferential statistics have been used to analyze the research hypotheses, which include Pearson correlation coefficient and structural equation modeling. The results showed that there is a positive and significant relationship between positive organizational behavior and desire to stay in the organization with the mediation of job enthusiasm and resilience in Sabzevar high school principals in the academic year 1399-98. (?=0/06), Significance level<0/05.

Keywords: positive organizational behavior, desire to stay in the organization, job Engagement, resilience