دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمد رمضانعلی زاده، ۱۳۹۸

بررسی رابطه بین درک دانش آموزان ازمحیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی تعامل معلم- دانش آموز دوره دوم ابتدایی شهرستان داورزن

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین درک دانش آموزان ازمحیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی تعامل معلم- دانش آموز دوره دوم ابتدایی شهرستان داورزن می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان داورزن به تعداد 800 نفر می باشند که از این تعداد320دختر و480پسر می باشندکه80 دختر و120پسر در مرکز شهرستان وبقیه در روستا می باشند براساس جدول مورگان تعداد 260 نفر از دانش آموزان(104دختر و156 پسر) به روش نسبی تصادفی انتخاب شد جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده¬ها برای متغیر پیشرفت تحصیلی ازپرسشنامه استاندارد پیشرفت تحصیلی هرمنس (????)،برای سنجش تعامل معلم دانش آموز از پرسشنامه استاندارد وبلز(1994) و برای سنجش درک دانش آموزان از محیط یادگیری از پرسشنامه یاشویرینگ و ماهیش(2008) استفاده شده بود. سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. ¬روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش همبستگی، آنالیزواریانس و رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 19 استفاده گردید. نتایج نشان داد بین درک دانش آموزان ازمحیط یادگیری با تعامل معلم دانش آموز رابطه معناداری وجود دارد. بین تعامل معلم دانش آموز با پیشرفت تحصیلی دانش آموز رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین درک دانش آموزان ازمحیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با نقش میانجی تعامل معلم – دانش آموز رابطه معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها: درک دانش آموزان ازمحیط یادگیری ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، تعامل معلم – دانش آموز

M.A. Thesis:

The Relationship between Students' Perceptions of Learning Environment and Academic Achievement with the Mediator Role of Teacher Interaction – Student Elementary Secondary School in Davarzan City

The purpose of this study was to investigate the relationship between students' perceptions of learning environment and academic achievement with the mediating role of teacher-student interaction in Davarzen primary school. This research is an applied research component in terms of purpose and a descriptive-survey method. The statistical population of the present study includes all the elementary students of Davarzen Secondary School (800) out of which 320 are girls and 480 are boys, 80 girls and 120 boys are in the center of the city and the rest in the village. According to Morgan table, 260 students (104 girls and 156 boys) Randomized relative selection was used to collect information from both library and field methods. Data collection tool for academic achievement variable was used by Hermes Standard Educational Achievement Questionnaire, Wells standard questionnaire (1994) to assess student teacher interaction, and Yashviring & Mahish (2008) questionnaire to assess students' perceptions of learning environment. Was. Validity of variables was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.86. Content validity of the questionnaire was approved by expert teachers. Correlation, analysis of variance and linear regression were used for statistical analysis by SPSS software version 19. The results showed a significant relationship between students' perception of learning environment and student-teacher interaction. There is a significant relationship between student-teacher interaction and student academic achievement. There is also a significant relationship between students' perceptions of learning environment and their academic achievement with the mediating role of teacher-student interaction

Keywords: Students 'Perception of Learning Environment, Students' Academic Achievement, Teacher-Student Interaction